دوشنبه 25 تير 1403      08:04
 
 
Text/HTML


 

آمار بازدید
UCP600

ماده ۱- کاربرد  مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی UCP


Article 1
Application of UCP

 
 مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ، تجدید نظر سال 2007 ، نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مقرراتی است که اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد،درمـــــورد هـــــر اعتبـــــار اسنــــــــادی (اعتبار) (ازجمله اعتباراسنادی ضمانتی (Stand-by) ،تا حدی که قابل اعمال است ) لازم الاجراء است . این مقررات برای همه طرف های ذیربط الزام آور است مگر اینکه صریحا" در شرایط اعتبار اصلاح یا مستثنی شده باشد.
 
 THE UNIFORM CUSTOMS AND PREACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS, 2007 REVISION, ICC PUBLICATION NO.600 ("UCP") ARE RULES THAT APPLY TO ANY DOCUMENTARY CREDIT ("CREDIT") (INCLUDING ,TO THE EXTENT TO WHICH THEY MAY BE APPLICALBE, ANY STAND BY LETTER OF CREDIT) WHEN THE TEXT OF THE CREDIT EXPRESSLY INDICATES THAT IT IS SUBJECT TO THESE RULES. THEY ARE BINDING ON ALL PARTIES THERETO UNLESS EXPRESSLY MODIFIED OR EXCLUDED BY THE CREDIT.
 
 
 
ماده ۲- تعاریف : ARTICLE 2: DEFINITIONS
 
از نظر این مقررات :
 
FOR THE PURPOSE OF THESE RULES
 
بانک ابلاغ کننده: یعنی بانکی که اعتباررا بنابه درخواست بانک گشاینده ابلاغ می کند.
 
ADVISING BANK: MEANS THE BANK THAT ADVISES THE CREDIT AT THE REQUEST OF THE ISSUING BANK.
 
درخواست کننده: یعنی طرفی که اعتبار بنابه درخواست وی گشایش شده است .
 
APPLICANT: MEANS THE PARTY ON WHOSE REQUEST THE CREDIT IS ISSUED.
 
روز بانکی : یعنی روزی که در آن روز بانک معمولا" برای انجام عملیات بانکی تحت این
 مقررات باز است .
 
BANKING DAY:MEANS A DAY ON WHICH A BANK IS REGULARLY OPEN AT THE PLACE AT WHICH AN ACT SUBJECT TO THESE RULES IS TO BE PERFORMED.
 ذی نفع: یعنی طرفی که اعتبار به نفع وی گشایش شده است .
 
 BENEFICIARY:MEANS THE PARTY IN WHOSE FAVOUR A CREDIT IS ISSUED.
 
 ارایه مطابق : یعنی ارایه ای که با مفاد شرایط اعتبار، مواد معمول این مقررات و استانداردهای بین المللی عملیات بانکی مطابقت دارد.
 
COMPLYING PRESENTATION: MEANS A PRESENTATION THAT IS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREDIT, THE APPLICABLE PROVISIONS OF THESE RULES AND INTERNATIONAL STANDARD BANKING PRACTICE.
 
 تائید:یعنی تعهد قطعی بانک تائیدکننده ، افزون بر تعهد بانک گشاینده ، برای پذیرش پرداخت یا معامله اسنادی که مطابق با شرایط اعتبار ارائه شده باشد.
 
 CONFIRMATION MEANS A DEFINITE UNDERTAKING OF THE CONFIRMING BANK, IN ADDITION TO THAT OF THE ISSUING BANK,TO HONOUR OR NEGOTIATE A COMPLYING PRESENTATION.
 
 بانک تائید کننده: یعنی بانکی که بنابه درخواست یا مجوز بانک گشاینده تائید خود را بر اعتبار می افزاید.
 
 CONFIRMING BANK:MEANS THE BANK THAT ADDS ITS CONFIRMATION TO A CREDIT UPON THE ISSUING BANK'S AUTHORIZATION OR REQUEST.
 
 اعتبار: یعنی هرگونه ترتیباتی ، به هرنام یا توصیفی ، که در بر گیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است .
 
CREDIT: MEANS ANY ARRANGEMENT,HOWEVER NAMED OR DESCRIBED,THAT IS IRREVOCABLE AND THERRBY CONSTITUTES A DEFINITE UNDERTAKING OF THE ISSUING BANK TO HONOUR A COMPLYING PRESENTATION.
 
 پذیرش پرداخت : یعنی
 
HONOUR MEANS:
 
الف ) پرداخت دیداری اگر اعتبار در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده است .
 
  A. TO PAY AT SIGHT IF THE CREDIT IS AVAILABLE BY SIGHT PAYMENT.
 
 ب ) ایجاد تعــــهد پــــرداخت مــــدت دار و پـرداخت وجه اعتبار در سررسید اگر اعتبار درمقابل پرداخت مدت دارقابل استفاده است .
 
 TO INCUR A DEFERRED PAYMENT UNDERTAKING AND PAY AT MATURITY IF THE CREDITS IS AVAILABLE BY DEFERRED PAYMENT.
 
 ج ) پذیره نویسی برات صادره توسط ذی نفع و پرداخت وجه آن در سررسید اگــــراعتبــــاردرمقابل پذیره نویسی قابل استفاده است .
 
TO ACCEPT A BILL OF EXCHANGE ("DRAFT") DRAWN BY THE BENEFICIARY AND PAY AT MATURITY IF THE CREDIT IS AVAILABLE BY ACCEPTANCE.
 
 بانک گشاینده : یعنی بانکی که بنابه تقاضای درخواست کننده یا از طرف خود اعتبار را می گشاید.
 
ISSUING BANK:MEANS THE BANK THAT ISSUES A CREDIT AT THE REQUEST OF AN APPLICANT OR ON ITS OWN BEHALF.
 
 معامله اسناد: یعنـــی خرید برات ( صادره به عهده بانک دیگری به غیرازبانک مقرر) و یا اسناد ارایه شده مطابق شرایط اعتبار توسط بانک مقرر، اعم از اینکه پرداخت به موقع به ذی نفع انجام یا پیش ازروز بانکی تعیین شده در پوشش وجه ، واقع شود.
 
 NEGOTIATION: MEANS THE PURCHASE BY THE NOMINATED BANK OF DREAFT(DRAWN ON A BANK OTHER THAN THE NOMINATED BANK) AND/OR DOCUMENTS UNDER A COMPLYING PRESENTATION,BY ADVANCING OR AGREEING TO ADVANCE FUNDS TO THE BENEFICIARY ON OR BEFORE THE BANKING DAY ON WHICH REIMBURSEMENT IS DUE TO THE NOMINATED BANK.
 بانک تعیین شده : یعنی بانکی که اعتبار نزد آن بانک یا هربانکی قابل استفاده است .
 
 NOMINATED BANK : MEANS THE BANK WITH WHICH THE CREDIT IS AVAILABLE OR ANY BANK IN THE CASE OF A CREDIT AVAILABLE WITH ANY BANK.
 
 ارائه: یعنــــی تحویل اسنــــــاد تحت شــــرایط یک اعتبـــــار به بانک گشاینده اعتبار یا بانک تعیین شده یا اسناد ارائه شده می باشد.
 
 PRESENTATION: MEANS EITHER THE DELIVERY OF DOCUMENTS UNDER A CREDIT TO THE ISSUING BANK OR NOMINATED BANK OR THE DOCUMENTS SO DELIVERED.
 ارائه کننده : یعنی ذی نفع ، بانک یا طرف دیگری که اسناد را ارایه می کند.
 
 PRESENTER: MEANS A BENEFICIARY, BANK OR OTHER PARTY THAT MAKES A PRESENTATION.