شنبه 25 فروردين 1403      03:01
 
 

عقد قرارداد حمل و بيمه (اینکوترمز)

در يك قرار داد فروش بين المللي كالا ، وارد كننده و صادر كننده هر دو طرف خواستار عقد قراردادي هستند كه رضايت طرفين را در برداشته و قرارداد منعقده به بهترين نحو اجرا شود ارسال كالا از يك كشور به كشور ديگر به عنوان بخشي از معامله تجاري مي تواند با خطرهايي همراه شود اگر كالا خسارت ديده و يا از بين رود يا تحويل وپرداخت قيمت بنا به دلايلي انجام نشود ، رابطه بين طرفين قرارداد با مشكل روبرو شده و نهايت راهي جر اقامه دعوي وجودنخواهد داشت جهت رفع مشكل فوق و راهنمايي صادر كنندگان اتاق بازرگاني بين المللي مجموعه اي استاندارد در موردتعهدات فروشنده وخريدار به منظور تنظيم قراردادهاي فروش بين الملي كالا و تعيين مسئوليتهاي هر يك از طرفين ، اينكوترمز ( اصطلاحات بازرگاني بين المللي ) را تدوين نموده است به دليل اهميت شناخت اينكوترمز براي صادركنندگان ( همچنين وارد كنندگان ) خلاصه اي از اين اصطلاحات به شرح ذيل ارائه ميگردد :


تحويل كالا در محل كار  Ex Works ) EXW )

در اين روش تحويل كالا ، فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه آن رادر محل كار خود ( يعني كارگاه ، كارخانه ، انبار وغيره ) به صورتي كه براي صدور ترخيص نشده ودروسيله نقليه دريافت كننده كالا بارگيري نشده است ، دراختيار خريدار قرار مي دهد .
بنابراين اصطلاح مزبور مبين حداقل تعهد براي فروشنده است و خريدار بايد تمام هزينه هاي حمل كالا وخطرهاي متوجه آن را درجريان تحويل گرفتن كالا از محل كار فروشنده ، تقبل نمايد .


تحويل كالا در كنار كشتي  Free Along Side Ship ) FAS )

فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه كالا دربندر بارگيري تعيين شده ، در كنار كشتي قرار گيرد و خريدار ازاين لحظه به بعد بايد كليه مخارج كالا و خطرهاي ازميان رفتن يا آسيب ديدن آن را به عهده گيرد .

تحويل كالا درمحل مقرر به حمل كننده  Free Carrier ) FCA )
اين اصطلاح بدين معنا است كه فروشنده تحويل كالا راهنگامي به انحام مي رساند كه آن را پس از ترخيص براي صدور ، درمحل مقرر دراختيار حمل كننده تعيين شده از طرف خريدار ، قرار دهد . بايد متذكر شد كه محل انتخاب شده براي تحويل ، بر تعهد بارگيري وتخليه كالا در اين محل تاثير دارد . اگر تحويل در محل كار فروشنده انجام پذيرد ، فروشنده مسئوليت بارگيري را به عهده دارد و چنانچه بارگيري در محل ديگري صورت گيرد فروشنده مسئول تخليه نيست .

تحويل كالا روي عرشه كشتي  Free On Board ) FOB )
تحويل كالا زماني صورت مي پذيرد كه كالا دربندر بارگيري تعيين شده ، از لبه كشتي عبور كند به عبارتي خريدار از اين لحظه به بعد كليه مخارج كالا وخطرهاي از ميان رفتن يا آسيب ديدن آن راتقبل كند. اصطلاح FOB مستلزم آن است كه فروشنده كالا راجهت صدورترخيص كند. اين اصطلاح فقط براي حمل و نقل از طريق دريا يا آبراهه هاي داخلي كاربرد دارد. اگر طرفين قصد تحويل كالا ياعبور آن از لبه كشتي راندارند ، بايد از اصطلاح
« تحويل كالا در محل مقرر به حمل كننده » ( FCA) استفاده نمايند .

تحويل كالا درمرز  Delivered At Frontier ) DAF )

اين اصطلاح بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه آن را پس از ترخيص براي صدور ، ونه براي ورود ، روي وسيله نقليه آورنده كالا ، به صورت تخليه نشده ، درنقطه ومحل تعيين شده درمرز – اما قبل از مرزگمركي كشور مجاور- در اختيار قرار دهد . واژه مرز مي تواند براي هر مرزي ، از جمله مرز كشور صادر كننده به كار رود . بنابراين تعيين مرز موردنظر باذكر نام نقطه ومحل دراصطلاح فوق حائز اهميت مي باشد .

تحويل كالا روي عرشه كشتي دربندرمقصد  Delivered ExShip ) DES )
فروشنده زماني تحويل كالا را به انجام مي رساند كه آن را در بندر مقصدتعيين شده ،روي عرشه كشتي قبل ار ترخيص براي ورود دراختيار خريدار قرار دهد . فروشنده بايدكليه هزينه ها و خطرهاي حمل كالا را تا بندر مقصد تعيين شده و قبل از تخليه تقبل كند .

تحويل كالا روي اسكله دربندرمقصد  Delivered Ex Quay ) DEQ )
تحويل كالا هنگامي به انجام مي رسد كه فروشنده آن رادر بندر مقصدتعيين شده روي اسكله ( بارانداز ) قبل ازترخيص براي ورود دراختيار خريدار قرار دهد . فروشنده بايد مسئوليت هزينه ها و خطرهاي حمل كالا به بندر مقصدمقرر راتقبل وكالا را روي اسكله ( بار انداز ) تخليه كند. اصطلاح DEQ ايجاب مي كند كه خريدار كالا را جهت ورود ترخيص ومخارج كليه تشريفات و همينطور حقوق وعوارض ، مالياتها و ساير هزينه هاي متعلق به ورود را پرداخت كند .

تحويل كالا درمحل مقرر درمقصد با ترخيص و با پرداخت حقوق و عوارض گمركي Delivered Duty Paid ( DDP)
اين اصطلاح بدين معناست كه فروشنده كالا را پس از ترخيص براي ورود و به صورتيكه از وسيله نقليه آورنده كالا تخليه نشده است ، در محل مقرر در مقصد ، به خريدار تحويل مي دهد . فروشنده بايد مسئوليت كليه خطرهاي متوجه كالا وهزينه هاي آن تا اين محل ، از جمله هرگونه حقوق و عوارض ( اين واژه شامل مسئوليت و قبول خطرهاي انجام تشريفات گمركي و پرداخت هزينه هاي اين تشريفات ، حقوق و عوارض گمركي ، مالياتها و ديگر مخارج مي شود ) متعلق به ورود كالا به كشور مقصد را ، در صورت اقتضاء تقبل كند .

تحويل كالا درمحل مقرر درمقصد بدون ترخيص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي Delivered DutyUnpaid ) DDU )
دراين روش تحويل كالا ، فروشنده كالا را قبل از ترخيص براي ورود و به صورتي كه از وسيله نقليه آورنده كالا تخليه نشده است ، در محل مقرر در مقصدبه خريدار تحويل مي دهد . فروشنده بايد مسئوليت خطرهاي متوجه كالا وهزينه هاي آن تااين محل ، غير از حقوق و عوارض( اين واژه شامل مسئوليت وقبول خطرهاي انجام تشريفات گمــــركي وپرداخت هزينه هاي اين تشريفات ، حقوق وعوارض گمركي ، مالياتها و ديگر مخارج مي شود ) متعلق به ورود كالا به كشور مقصدرادر صورت اقتضاء ، تقبل كند . اين حقوق وعوارض وهمچنين هر گونه هزينه و خطرهاي ناشي از قصور خريدار در ترخيص به موقع كالا جهت ورود به عهده وي خواهد بود.

پرداخت كرايه حمل كالا تامقصد  Carriage Paid to ) CPT )

بدين معناست كه فروشنده كالا را به حمل كننده اي كه خود تعيين كرده است تحويل مي دهد بعلاوه بايد هزينه لازم جهت حمل كالا تا مقصد مقرر را بپردازد . بعبارتي خريدار مسئوليت كليه خطرهاي متوجه كالا و هرگونه هزينه هاي ديگر آن پس از تحويل راتقبل مي كند . CPT  ايجاب مي كند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص نمايد .

پرداخت كرايه حمل و بيمه كالا تامقصد  Carriage And Insurance Paid to ) CIP )
در اين نوع قرارداد حمل ، فروشنده كالا را به حمل كننده اي كه خود تعيين كرده است تحويل مي دهد ، بعلاوه بايد هزينه لازم جهت حمل تا مقصد مقرر را بپردازد . فروشنده همچنين بايد خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا در جريان حمل و نقل كه مسئوليت آن به عهده خريدار است راتحت پوشش قرار دهد . در نتيجه فروشنده بايد قرارداد بيمه را منعقد و حق بيمه را پرداخت نمايد .

قيمت كالا و كرايه تا بند رمقصد  Cost And Freight ) CFR )
اين اصطلاح بيانگر آن است كه فروشنده تحويل كالا راهنگامي به انجام مي رساند كه كالا در بندر بارگيري ، از لبه كشتي عبور كند . فروشنده بايد هزينه ها وكرايه لازم جهت حمل كالا تا بندرمقصد مقرر را بپردازد اما مسئوليت خطر ازميان رفتن يا اسيب ديدن كالا و همچنين هر گونه هزينه اضافي ناشي از حوادثي كه پس از تحويل روي مي دهند ار فروشنده به خريدار منتقل شود . اصطلاح  CFR  ايجاب مي كند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص كند و فقط براي حمل و نقل از طريق دريا يا آبراهه هاي داخلي كاربرد دارد .

قيمت كالا بيمه و كرايه تا بندر مقصد  Cost Insurance And Freight ) CIF )
اين اصطلاح بدين معني است كه فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه كالا در بارگيري از لبه كشتي عبور كند . فروشنده بايد هزينه ها و كرايه لازم جهت حمل كالا تا بندر مقصد را بپردازد ، امامسئوليت خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا و همچنين هر گونه هزينه اضافي ناشي از حوادثي كه پس از تحويل روي مي دهند ، از فروشنده به خريدار منتقل مي شود .
فروشنده بايد خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا درجريان حمل و نقل ، كه مسئوليت آن به عهده خريدار است ، راتحت پوشش بيمه دريايي قرار دهد. بعبارتي فروشنده بيمه رامنعقد و حق بيمه را پرداخت ميكند البته فروشنده تنها ملزم به تهيه حداقل پوشش بيمه مي باشد .

ترخیص کالا،ترخیص،گمرک،امور گمرکی،ثبت سفارش،واردات،صادرات،کانتینر،گشایش اعتبار،حق العملکار،ترخیصکار،واردات کالا،مدارك لازم جهت ترخیص کار،مدارك لازم جهت واردات کالا،مدارك لازم جهت صادرات کالا،مدارك لازم جهت ثبت لوگو،مدارك لازم جهت واردات صادرات،برات ارزی،ترخیص کالا از گمرک،قانون امور گمرکی،بخشنامه گمرک،حمل و نقل،گواهی مبدا،تعرفه کالا،مقررات صادرات واردات،ترانزیت،حقوق گمرکی،عوارض گمرکی،بارنامه،ترانسپورت،بارنامه،مدارك لازم جهت ثبت شركت تعاوني،ترخیصیه،مدارك لازم جهت ثبت سفارش،حق العملکار،مدارك لازم جهت گشایش اعتبار،پروفرما،پیش فاکتور،طرح شبنم،ثبت طرح شبنم،مدارك لازم جهت ثبت طرح شبنم،كالاهاي مشمول طرح شبنم،كارت بازرگاني،ثبت كارت بازرگاني،مدارك لازم جهت ثبت كارت بازرگاني