يکشنبه 30 ارديبهشت 1403      08:02
 
 

راهنماي درخواست انواع ضمانتنامه ها
 

1-           ضمانتنامه عام صادراتي
كاربرد : با اين ضمانتنامه  كليه كالاهاي صادراتي تحت تضمين قرار مي گيرد.
 

مدارك مورد نياز
 

1-           تكميل فرم درخواست صدور ضمانتنامه عام صادراتي
2-         تصوير كارت بازرگاني
3-         اساسنامه و روزنامه رسمي (براي افراد حقوقي)
4-          سوابق صادراتي
5-         اصل فيش بانكي پرداخت 2/0  درصد مبلغ كل ضمانتنامه  بابت سپرده كارمزد
 

مراحل انجام كار
 

1-           دريافت مدارك از متقاضي
2-         صدور ضمانتنامه  در دو نسخه  و امضاي آن توسط صندوق و متقاضي
3-         ارائه ضمانتنامه  و ضمائم مربوط
 

مرحله بروز و پرداخت خسارت
 

چنانچه صادركننده  نتواند در سررسيد،  وجوه كالاهاي صادراتي  خود را از خريدار دريافت كند بايستي  مراتب را با توجه به مفاد ضمانتنامه  به صندوق اعلام ،  تا صندوق براساس مهلت و مبلغ مندرج در ضمانتنامه  مبادرت به پرداخت خسارت كند. طبيعي است پس از پرداخت خسارت،  صندوق به عنوان جانشين  حقوقي صادركننده ،  نسبت به  دريافت خسارت اقدام خواهد كرد.
 
2-         ضمانتنامه  خاص صادراتي
 
كاربرد:‌اين ضمانتنامه  تنها يك كالاي خاص صادراتي را براساس  قراردادي  معين تحت پوشش قرار مي دهد.
 

مدارك مورد نياز
 

1-           تكميل فرم درخواست صدور ضمانتنامه  خاص
2-         قرارداد فروش، يا پيش نويس قرارداد فروش و يا اعتبار اسنادي
3-         هر گونه اطلاعات در مورد سابقه معاملات قبلي  خريدار و فروشنده و يا او   ضاع مالي خريدار كه بتواند  در ارزيابي ريسك به صندوق كمك كند
4-          تصوير كارت بازرگاني
5-         اساسنامه  و روزنامه رسمي (براي اشخاص حقوقي)
6-         سوابق صادراتي
 
 مراحل انجام كار
 
1-           دريافت مدارك درخواستي
2-         بررسي مدارك ،‌ مخصوصا قرارداد فروش و يا L/C
3-         بررسي ميزان اعتبار خريدار
4-          در صورت وجود L/C ،‌استعلام از بانك مركزي  درباره وضعيت بانك گشايش كننده
5-         دريافت كارمزد مربوط
6-         صدور ضمانتنامه
 
مرحله بروز و پرداخت خسارت همانند ضمانتنامه عام است
 
3-         ضمانتنامه اعتبار بانكي
 
اين ضمانتنامه  در قبال تسهيلات دريافتي صادركننده به عنوان وثيقه به موسسات اعتبار دهنده ارائه مي شود.
 
مدارك مورد نياز
 
1-           تكميل فرم درخواست
2-         نامه موسسه اعتباردهنده مبني بردرخواست صدور رضايتنامه
3-         تصوير كارت بازرگاني
4-          اساسنامه و روزنامه رسمي (براي اشاخص حقوقي)
5-         سوابق صادراتي
6-         پاسخ استعلام از حساب بانكي متقاضي
7-        اصل و تصوير اسناد مالكيتي  كه بايد در رهن صندوق قرار گيرد (در مورد متقاضياني كه رهينه اي  به عنوان  وثيقه در اختيار صندوق قرار مي دهند)
8-        تكميل فقره تعهد ضامني (در مورد متقاضياني كه ضامن به صندوق معرفي مي كنند)
9-         پاسخ استعلام از حساب بانكي ضامنها
 
مراحل انجام كار
 
1-           دريافت و بررسي مدارك درخواستي
2-         انجام مراحل مربوط به ترهين ( در مواقعي كه رهينه اي معرفي شده باشند)
3-         بررسي ميزان اعتبار متقاضي
4-          بررسي ميزان اعتبار ضامنها ( در مواقعي كه ضامن معرفي شده است)
5-         ارائه وثيقه
6-         پرداخت كارمزد
7-        انعقاد قرارداد بين صندوق و صادركننده
8-        صدور و ارسال ضمانتنامه براي اعتباردهنده
 
مراحله بروز و پرداخت خسارت
 
در صورتي كه صادركننده به هر علتي نتواند به تعهدات خود در سررسيد مقرر عمل كند،  خسارت مطابق با مفاد ضمانتنامه به اعتبار دهنده پرداخت مي گردد.  و متعاقبا با استفاده از وثايق دريافتي نسبت به بازيافت آن اقدام مي شود.
4-          ضمانتنامه اعتبار توليدي
كاربرد : به موجب اين ضمانتنامه  اعتباراتي كه توليد كنندگان  و يا عمده فروشان براي صادرات، به صورت اقساطي  در اختيار صادركنندگان قرار مي دهند،‌ تحت پوشش قرار مي گيرد.
 
مدارك مورد نياز:
 
1-           قرارداد فروش كه به موجب آن كالا به صورت اعتباري در اختيار صادركننده قرار مي گيرد.
2-         تكميل فرم درخواست
3-         نامه موسسه  اعتبار دهنده  مبني بر درخواست صدور ضمانتنامه
4-          ساير مدارك همانند ضمانتنامه  اعتبار بانكي است.
 
مراحل انجام كارهمانند مورد قبل است.
 
5-         ضمانتنامه تعهدي
كاربرد: اين ضمانتنامه ايفاي تعهد صادركننده در قبال شخص ثالث را تضمين مي كند و معمولا در موقع واردات موقت استفاده مي شود.

مدارك مورد نياز
 
1-           تكميل فرم درخواست
2-         درخواست صدور ضمانتنامه از طرفي شخص ثالثي كه صادركننده به وي تعهد مي سپارد
3-         ساير مدارك همانند ضمانتنامه اعتبار بانكي است
مراحل انجام كار همانند مورد قبل است
مرحله بروز و پرداخت خسارته انند مورد قبل است.
 

6-         ضمانتنامه پيمان ارزي
كاربرد: اين ضمانتنامه به عنوان وثيقه مطمئن براي سپردن پيمان ارزي استفاده مي شود.

مدارك مورد نياز
 
1-           تكميل فرم درخواست
2-         درخواست صدور ضمانتنامه از طرف بانك
3-         ساير مدارك همانند ضمانتنامه اعتبار بانكي است
مراحل انجام كار همچون مورد قبل است.
مرحله بروز و پرداخت خسارت همچون مورد قبل است.
 
محل مراجعه درهمه موارد فوق :
تهران  : خيابان كريمخان،‌خيابان سپهبد قرني ،‌شماره 185