شنبه 25 فروردين 1403      02:01
 
 
ترخیص کالا از گمرک
 

ترخيص کالا از گمرک
ترخيص کار
رسمي گمرک ايران


گمرکات تخصصی ما شامل:

گمرک شهريار
گمرک امام خميني


ترخيص کالا بصورت تخصصي

در سريعترين زمان و قيمتي مناسب

واردات کالا از ثبت سفارش

تا تحويل درب کارخانه

 

شرکت تدبير تجارت اسپيدار
با ما تماس بگيريد

 09123707174
021-66922906
0
21-66923003

 

کارت بازرگانی


مدارك مورد نياز براي دریافت کارت بازرگانی

مدارك مورد نياز براي صدور اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني در اداره ثبت شركتها

تشريفات صدور كارت بازرگاني در اداره كل ثبت شركتها و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صورت مي گيرد. در بدو امر مراحل و مدارك مورد نياز دراداره ثبت شركتها ذكر و در مرحله دوم مراحل و مدارك مورد نياز در اتاق بازرگاني شرح داده مي شود.

  ١- سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني
  ٢- پلمپ دفاتر تجارتي ( روزنامه و كل ) در سال جاري و ارائه گواهي پلمپ دفاتر تجارتي
  ٣- يك برگ فتوكپي شناسنامه ( در صورتي كه متقاضي شخص حقيقي باشد )
  ٤- فتوكپي آگهي تاسيس شركت و آخرين تغييرات آن ( در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي باشد)
  ٥- فيش پرداختي حق الثبت نام در دفاتر بازرگاني
  ٦- چنانچه امور توسط وكيل رسمي شركت يا شخص انجام مي شود اصل يا فتوكپي برابر اصل سند رسمي وكالت

شرح موارد :


  ١- سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني را از دايره فروش اوراق بهادار مستقر در اداره كل ثبت شركتها ومالكيت صنعتي ابتياع و طبق فرم ضميمه آن را تكميل و امضا نماييد.
  ٢- هر شخصي ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) كه تاجر محسوب شود مي بايستي داراي دفاتر قانوني باشد اين دفاتر طبق قانون تجارت دفتر روزنامه دفتر كل دفتر دارايي و دفتر كپيه مي باشد امروزه با وجود دستگاههايي از قبيل فتوكپي فاكس و امثالهم وجود دفتر كپيه ضروري بنظر نمي رسد و ديگر دفاتر در اداره ثبت شركتها پلمپ مي شود و تاجر وفق مقررات نسبت به درج صورت حسابهاي خود در آنها اقدام مي نمايد اين دفاتر وقتي داراي سنديت خواهد بود كه در اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت و پلمپ آنها اقدام نمايد.
براي اخذ كارت بازرگاني اشخاص حقوقي و حقيقي بايستي داراي دفاتر قانوني (روزنامه وكل) باشند بنابراين با توجه به ميزان معاملات خود نسبت به اخذ دفتر با تعداد صفحات لازم ( ٥٠ برگي ١٠٠ برگي ٢٠٠ برگي و يا بالاتر) تهيه و در دايره پلمپ دفاتر ثبت شركتها اقدام ويك برگ گواهي پلمپ دفاتر تجارتي از واحد فروش اوراق بهادار تهيه و پس از پلمپ دفاتر نسبت به تكميل آن ( طبق فرم ضميمه) اقدام و مسئول مربوطه نسبت به امضا و مهر آن اقدام خواهد نمود.
  ٣- در صورتي كه متقاضي كارت بازرگاني شخص حقيقي باشد ارائه يك برگ فتوكپي صفحه اول شناسنامه ضروري است .
  ٤- در صورتي كه متقاضي كارت بازرگاني شخص حقوقي باشد ارائه روزنامه رسمي تاسيس شركت همراه با آخرين تغييرات در شركت ضروري مي باشد.
  ٥- حق الثبت نام در دفاتر بازرگاني با عنايت به قانون درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مبلغ چهل هزار ريال مي باشد كه پس از اخذ فيش نسبت به واريز مبلغ مذكور در شعب بانك ملي معين اقدام ورسيد پرداخت به واحد مربوطه بهمراه سايرمدارك ارائه گردد.
  ٦- در صورتي كه امور توسط وكيل انجام مي پذيرد ارائه وكالت نامه رسمي نيز ضروري ميباشد.
پس از تهيه مدارك فوق الاشعار به واحد ثبت نام دفاتر بازرگاني مراجعه ومسئول مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه ها در دفتر ثبت نام تجارتي اقدام و شماره دفتر را در روي سه نسخه اظهارنامه درج و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام مي نمايد سپس يك نسخه از اظهارناه را جهت بايگاني در سوابق ضبط و ديگر نسخ را تحويل متقاضي ميدهد.
در اين مرحله انجام كار در اداره ثبت شركتها به اتمام رسيده با در دست داشتن مدارك به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مراجعه گردد. (برگشت به فهرست)

رعايت نكات زير جهت دريافت كارت بازرگاني الزامي است :
  ١- امضائ دوبرگ اظهارنامه پلمپ دفاتر وسه برگ اظهارنامه كارت بازرگاني و در صورت شركت بودن زدن مهر شركت روي آن
  ٢- امضا وكالت نامه وكيل مربوطه توسط شخص و در صورت شركتي بودن كارت زدن مهر شركت بر روي امضاي مديرعامل
  ٣- پرداخت مبلغ 500000ريال به عنوان كارمزد و واريزي ثبت شركتها و حق الوكاله وكيل
  ٤- ارائه كپي شناسنامه براي كارت شخصي وارائه كپي كليه مدارك شركت و روزنامه رسمي و كپي شناسنامه مديرعامل براي شركت

پس از تكميل مدارك بالا وتسليم آن به شركت سه روز بعد به شركت مراجعه كرده و ضمن دريافت اسناد و مدارك به شرح بالا مراحل زير را به دنبال مي كنيد.
  ١- ابتدا با همراه داشتن دو قطعه عكس و مدارك تسليمي از طرف شركت به اتاق بازرگاني واقع در خ طالقاني جنب سفارت امريكا تشريف برده و به مسئول مربوطه مراجعه و با ارائه مدارك تقاضاي معرفي نامه به اداره سو پيشينه و دريافت فرمهاي مخصوص كارت بازرگاني را مي نماييد.
  ٢- سپس بعد از اخذ معرفي نامه به نزديكترين محل اداره تشخيص هويت نيروي انتظامي مراجعه تا از شما انگشت نگاري به عمل آيد.
  ٣- فرمهاي مخصوص كارت بازرگاني را تايپ وتنظيم به شركت تحويل مي دهيد و در مورد مراحل بعدي مشورت مي نماييد.
  4- از ميان فرمها يك فرم به نام ( فرم الف) مخصوص ارائه به بانك جهت گرفتن استعلام خوش حسابي جهت شركت شما و يا شخص شما مي باشد كه همزمان با عمليات انگشت نگاري مي توانيد به همراه فرم الف به بانك مربوطه مراجعه و فرم را تحويل فرماييد و اگر شركت جديدالتاسيس باشد مي بايست از حساب جاري مديرعامل نيز استعلام به عمل آيد و در صورت نداشتن حساب جاري مديرعامل بايد حتما سه ماه از افتتاح حساب شركتي گذاشته باشد.

  ١- ( فرم د) را از اوراق جدا كرده و به دفتر خانه اي برده و در صورت شركتي بودن امضا و مهر و شخصي بودن امضا را گواهي مي نماييد.
  ٢- در مورد كارتهاي شخصي ارائه دو نفر معرف با سابقه ٣ سال بازرگاني كه داراي كارت بازرگاني مي باشند الزامي است مگر اينكه متقاضي داراي مدرك ليسانس باشد كه ارائه معرفين در ( فرم ج) صورت مي گيرد.
  ٣- مهمترين مرحله اگر سند مالكيت به صورت شش دانگ متعلق به متقاضي كارت باشد مشكلي نيست ولي اگر محل اجاره باشد بايد همراه اجاره نامه محل و فيش برق و تلفن و اصل سند مالكيت شش دانگ به همراه شخص مالك محل به اتاق بازرگاني مراجعه گردد.

پس از تكميل موارد بالا به همراه مدارك زير:
  ١- فرمهاي تايپ شده اتاق بازرگاني به طور كامل كه توسط شركت صورت گرفته است .
  ٢- اصل و كپي گواهي حسن اعتبار بانكي و تاييد اداره اعتبارات مبني برنداشتن چك برگشتي از شخص يا مديرعامل شركت
  ٣- اصل كليه مدارك معرفين و كپي از كارت بازرگاني ايشان و تاييديه توسط ايشان مبني برمعتبر بودن شما جهت دريافت كارت بازرگاني
  ٤- اصل وكپي تعهدنامه و تصديق امضا شخص يا مديرعامل و مهر شركت در دفترخانه
  ٥- مدارك به ثبت رسيده توسط شركت و گواهي پلمپ آن كه در مرحله اول به شما تسليم گرديده است .
  ٦- اصل و فتوكپي گواهي عدم سو پيشينه مديرعامل يا شخص
  ٧- چهار قطعه عكس ٤*٦ بدون روتوش و كراوات
  ٨- اصل و دو سري كپي از شناسنامه و كارت پايان خدمت مديرعامل يا شخص متقاضي
  ٩- اصل ودو سري كپي از سند مالكيت حتي صفحات سفيد سند و فيش نوسازي و قبض برق و تلفن
  ١٠- و به همراه مبلغ 2600000ريال وجه نقد به اتاق بازرگاني مراجعه و پس از تكميل مدارك اقدام به اخذ كارت بازرگاني
 
 مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني (ويژه اشخاص حقوقي )

  ١- تقاضاي شركت در ٢ نسخه
  ٢- گواهي مفاصاحساب دارايي آخرين سال مالياتي : اصل و كپي آن
  ٣- اظهارنامه ابطالي ثبت دفاتر تجارتي ٢ نسخه اصل
  ٤- صورتجلسه مجمع عمومي براي شركتهاي سهامي عام خاص تعاوني ها و صورتجلسه هيات مديره براي ساير شركتها مبني برانحلال شركت
  ٥- تصوير روزنامه رسمي مبني بر اعلام انحلال شركت
  ٦- اصل كارت بازرگاني و كپي صفحات اول و دوم
تذكر ١- اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي براي ابطال كارت خود مي توانند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگاني و در شهرستانها به نمايندگي اتاق بازرگاني و يا به ادارات كل بازرگاني استانها تسليم نمايند يا مي توانند مستقيما به وزارت بازرگاني مراجعه كنند در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگاني در اداره مركزي كارت بازرگاني صورت خواهد گرفت.
تذكر٢- كليه شرايط فوق براي اشخاص خارجي نيز قابل اعمال و تسري است.
تذكر ٣- در صورت مفقود شدن كارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودي در روزنامه كثيرالانتشار كافي است .
تذكر٤- در صورت سرقت كارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودي در روزنامه كثيرالانتشار و گواهي از اداره آگاهي و امثالهم كافي مي باشد.

مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني ( ويژه اشخاص حقيقي )
  ١- تقاضاي شخص در ٢ نسخه
  ٢- گواهي مفاصاحساب دارايي آخرين سال مالياتي : اصل و كپي آن
  ٣- اظهارنامه ابطالي ثبت دفاتر تجارتي ٢ نسخه اصل
  ٤- اصل كارت و كپي صفه ١و٢
تذكر١- اشخاص اعم حقيقي و حقوقي براي ابطال كارت خود مي توانند درتهران درخواست خود را به اتاق بازرگاني و در شهرستانها به نمايندگي اتاق بازرگاني ويا به ادارات كل بازرگاني استانها تسليم نمايند يا مي توانند مستقيما به وزارت بازرگاني مراجعه كنند در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگاني دراداره مركزي كارت بازرگاني صورت خواهد گرفت.
تذكر٢- كليه شرايط فوق براي اشخاص خارجي نيز قابل اعمال و تسري است.
تذكر ٣- در صورت مفقود شدن كارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودي در روزنامه كثيرالانتشار كافي است .
تذكر٤- در صورت سرقت كارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي تنها ارائه درخواست شخص و اعلام مفقودي در روزنامه كثيرالانتشار و گواهي از اداره آگاهي و امثالهم كافي مي باشد.