جمعه 25 خرداد 1403      08:03
 
 
Text/HTML


 

آمار بازدید
Enter Title

تعرفه حق‌الثبت شركتها موضوع تبصره 77 قانون بودجه سال 63 و اصلاح بند ج ماده(1) قانون و صول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين براساس مصوبه شماره 1076-ق-25/3/76 مجلس شورای اسلامي

الف – حق الثبت شركتها و مؤسسات تجاري(موضوع ماده10 اصلاحي مصوب 28/8/1346 قانون ثبت شركتها) بترتيب ذيل معين مي‌شود:

1- تا دو ميليون ريال از كل سرمايه به ازاء هر ده هزار ريال يكصدوبيست ريال كه در هر صورت از يكهزاروپانصدريال كمتر نخواهد بود.

2- تا چهارميليون ريال از كل سرمايه نسبت به مازاد دو ميليون ريال هر ده هزارريال هفتادوپنج ريال

3- تا هشت ميليون ريال از كل سرمايه نسبت به مازاد چهارميليون ريال هر ده هزار ريال پنجاه و سه ريال

4- تا ده ميليون ريال از كل سرمايه نسبت به مازاد هشت ميليون ريال هر ده هزارريال سي ريال

5- تايكصد ميليون ريال از كل سرمايه نسبت به مازاد ده ميليون ريال هر ده هزارريال بيست و سه ريال

6- از يكصد ميليون ريال تا پانصدميليون ريال سرمايه از مبدا مقطوعا سيصدوهفتادوپنج هزارريال

7- از پانصدميليون ريال سرمايه به بالا از مبدا مقطوعا پانصدوبيست و پنج هزارريال

8- حق الثبت تغييرات مربوط به ازدياد سرمايه به ازاء هر دفعه تغيير نسبت به سرمايه اضافه شده تابع نرخهاي فوق‌الذكر است و حق‌الثبت هر دفعه تغيير در موارد ديگر به استثناء تغيير سرمايه سه هزارريال است.

ب – حق الثبت مؤسسات غيرتجاري موضوع بند ب ماده 10 اصلاحي 28/8/1346 قانون ثبت شركتها كه بدون سرمايه مي‌باشند، شش هزارريال و حقوق ثبتي مؤسسات غيرتجاري با سرمايه بترتيب ذيل است:

1- حق‌الثبت مؤسسات غيرتجاري از دو ميليون و يك ريال تا ده ميليون ريال سرمايه مقطوعا يازده هزار ودويست و پنجاه ريال

2- حق الثبت مؤسسات غيرتجاري از دو ميليون و يك ريال تا ده ميليون ريال سرمايه مقطوعا يازده هزارودويست و پنجاه ريال

3- حق‌الثبت مؤسسات غيرتجاري از ده ميليون و يك ريال سرمايه تا يكصد ميليون ريال سرمايه مقطوعا پانزده هزارريال

4- حق‌الثبت مؤسسات غيرتجاری از يكصد ميليون و يك ريال سرمايه به بالا مقطوعا سي هزارريال

5- حق‌الثبت تغييرات مربوط به ازدياد سرمايه به ازاء هر دفعه تغيير نسبت به سرمايه اضافه شده تابع نرخهاي فوق‌الذكر و حق‌الثبت هر دفعه تغيير در موارد ديگر به استثناء تغيير سرمايه يكهزاروپانصد ريال است.

ج – حق الثبت هر شعبه شركتها و مؤسسات تجاري و غيرتجاري موضوع بند ت ماده 10 اصلاحي 28/8/1346 قانون ثبت شركتها و تغييرات آن حسب مورد مطابق تعرفه‌هاي مقرر در مواد ب و ج اين تبصره مي‌باشد.