جمعه 25 خرداد 1403      08:03
 
 
Text/HTML


 

آمار بازدید
محاسن و معايب شركت با مسئوليت محدود درمقايسه با شركت سهامي

محاسن و معايب شركت با مسئوليت محدود درمقايسه با شركت سهامي


- محاسن:


- شركت سهامي عام با حضور حداقل پنج سهامدار (مدير) وشركت سهامي خاص با حداقل سه سهامدار خاص با حداقل سه سهامدار تشكيل مي گردد(مواد ٣و ١٠٧ ل.ا.ق.ت.) در صورتي كه شركت با مسئوليت محدود با حداقل دو شريك تشكيل مي شود (ماده ق.ت.).


- حداقل سرمايه در سهامي عام پنج ميليون ريال و سهامي خاص يك ميليون ريال به اضافه تكاليف حداقل ٣٥% نقدي كل سرمايه (مواد ٦ و ٣٠ ل.ا.ق.ت) ميباشد اما درشركت با مسئوليت محدود بدون ارائه مدارك توديع سرمايه صرفا اقرار موسسين به ميزان سرمايه و پرداخت به صندوق شركت يا هيئت مديره كفايت مي كند. در واقع قانونگذار حداقل و حداكثري براي سرمايه شركت مقرر نكرده است و اين تقيصه موجب تضعيف حقوق طلبكاران اين نوع شركت مي شود چرا كه عمده تضمين طلب طلبكار سرمايه شركت است. بنابراين لازم است كه حداقل سرمايه مشخص و به ميزاني باشد كه تاحدودي جوابگوي طلب طلبکاران باشد.


- در شركت با مسئوليت محدود يك يا چند نفر مدير موظف يا غيرموظف كه ممكن است از خارج از شركا هم باشند براي مدت محدود يا نامحدود اداره شركت رابرعهده ميگرند (ماده ١٠٤ ق.ت.) در صورتي كه درشركت سهامي عام حداقل پنج نفر و درشركت سهامي خاص حداقل سه نفر مدير براي مدت حداكثر ٢ سال انتخاب مي شوند (ماده ٣ و١٠٧ (ل.ا.ق.ت) و ١٠٩ (ق.ت)).


- قلمرو آگهي ها در شركت هاي سهامي با توجه بهمواد (٩٧ و ٩٨٥ (ل.ا.ق.ت)) وسيعتر از شركت با مسئوليت محدود مي باشد (ماده ٢٠ ق.ت).


-معايب:


- اگر چه تمام سهم الشركه شركت بايد در شركت با مسئوليت محدود دربدو تاسيس پذيره نويسي و پرداخت شود ولي اين پرداخت ممكن است صوري باشد.


- درشركت با مسئوليت محدود ورقه اي به نام سهم الشركه صادر نمي گردد و هم چنين اين سهم الشركه نمي تواند به صورت اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از با نام يا بي نامصادر گردد ولي درشركت سهامي عام نقل و انتقال سهام كاملا آزاد بوده و در شركت سهاميخاص اين نقل و انتقال ممكن است فقط مشروط به موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي سهامداران بشود.


حال اين سئوال مطرح مي شود آيا شركت با مسئوليت محدود از جمله شركت هاي شخص است؟ با توجه به اينكه مسئوليت شركت جدا از مسئوليت شركا مي باشد وشريك درشركت با مسئوليت محدود بجز سرمايه اي كه درشركت گذاشته است مسئوليت ديگريندارد و اگر در نتيجه ضررهاي مختلف شركت ورشكسته شود طلبكاران يقينا از قسمتي ازطلب خود محروم مي شوند پس اگر چه شخصيت شركا در شركت دخالت دارد و غالبا اين نوع شركت بين اشخاص آنهم اشخاص يك خانواده يا اشنا باهم تشكيل مي شود ولي به هر صورتشركت با مسئوليت محدود يك شركت سرمايه است و به

استناد ماده ٩٥ ق.ت. كه مقررميدارد:

در اسم شركت بايد عبارت (با مسئوليت محدود) قيد شود و الا آن شركت درمقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرت نبايدمتضمن اسم هيچ يك از شركا باشد و الا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابلاشخاص ثالث حكم شريك ضامن درشركت تضامني را خواهد داشت.


شكي در تجارتي بودن شركت با مسئوليت محدود و عدم مسئوليت شركا جز به ميزان سهم الشركه باقي نمي ماند

 

وجوه افتراق و اشتراك شركتهاي سهامي خاص وبا مسئوليت محدود


١- در شركت با مسئوليت محدود تعداد شركا حداقل ٢ نفر و در شركت سهامي خاص تعداد سهامداران حداقل ٣ نفر مي باشند.


٢- حداقل سرمايه براي ثبت شركت با مسئوليت محدود و سهامي خاص يك ميليون ريال است .


٣- در شركت سهامي خاص حداقل ٣٥% سرمايه بايد نقدا در يكي از شعب بانكها توديع و گواهي مربوطه ارائه و ٦٥% در تعهد سهامداران باشد در شركت با مسئوليت محدود بايد كل سرمايه تحويل مديرعامل شركت شده ومديرعامل شركت شده و مديرعامل اقرار به دريافت نمايند و ارائه گواهي بانكي دال بر انجام اين امر ضرورت ندارد.


٤- انتخاب بازر س اصلي وعلي البدل در شركت سهامي خاص اجباري ولي در شركت با مسئوليت محدود اختياري است.


٥- مدت مديريت در شركت سهامي خاص حداكثر دو سال مي باشد كه قابل تمديد است در شركت با مسئوليت محدود مديران شركت براي مدت نامحدود انتخاب مي شوند و همچنين مخير خواهند بود كه مدتي براي مديران در اساسنامه شركت مقرر دارند.


٦- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار در شركت سهامي خاص براي درج آگهي هاي دعوت شركت الزامي و در شركت با مسئوليت محدود اختياري است .


٧- شرايط احراز حد نصاب در مجامع عمومي در شركت سهامي خاص سهل تر و در شركت با مسئوليت محدود با توجه به نوع شركت مشكل تر ميباشد.


٨- مجامع عمومي در شركت سهامي خاص توسط هيات رئيسه اي مركب از يك نفر رئيس و دو نفر ناظر و يك نفر منشي كه از بين سهامداران انتخاب مي شوند اداره مي گردد. در شركت با مسئوليت محدود اداره مجامع عمومي شركت توسط هيات نظار در صورتي خواهد بود كه تعداد شركاي آن از ١٢ نفر بيشتر باشد.


٩- در شركت سهامي خاص و با مسئوليت محدود شركت در افزايش سرمايه اختياري است .


١٠- سرمايه در شركت سهامي خاص به سهام تقسيم و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است سرمايه در شركت با مسئوليت محدود به سهام يا قطعات سهام تقسيم نمي شود و شركا فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض وتعهدات مي باشند.


١١- مديران در شركت سهامي خاص الزاما بايستي سهامدار بوده يا تعداد سهام وثيقه مقرر در اساسنامه را تهيه و به صندوق شركت بسپارند مديران در شركت با مسئوليت محدود بصورت موظف يا غير موظف كه از بين شركا يا از خارج انتخاب مي شوند انجام وظيفه خواهند نمود.


١٢- تقسيم سود در شركت سهامي خاص به نسبت تعداد سهام و در شركت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه شركا تقسيم خواهد شد و در شركت با مسئوليت محدود مي توانند در اساسنامه ترتيب ديگري براي تقسيم سود مقرر دارند.


١٣- حق راي در شركت سهامي خاص به تعداد سهام و در شركت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه خواهد بود.


١٤- تقويم سهم الشركه غير نقدي در شركت با مسئوليت محدود توسط شركا صورت مي گيرد شركا در اين خصوص داراي مسئوليت مي باشند تقويم
آورده غير نقدي در شركت سهامي خاص با كارشناس رسمي دادگستري خواهد بود.

 

علامت تجاري،ثبت علامت،ثبت علامت تجاري،ثبت علايم تجاري،ثبت علائم تجاري،ثبت برند،ثبت لوگو،ثبت آرم،ثبت برند تجاري،ثبت لوگو تجاري،ثبت آرم تجاري،مدارك لازم جهت علامت تجاري،مدارك لازم جهت ثبت علايم تجاري،مدارك لازم جهت ثبت علائم تجاري،مدارك لازم جهت ثبت برند،مدارك لازم جهت ثبت لوگو،مدارك لازم جهت ثبت آرم،طرح صنعتي،ثبت بين المللي علامت تجاري،ثبت بين المللي توسط سيستم مادريد،سيستم مادريد،ثبت بيت المللي برند،ثبت بين المللي لوگو،ثبت بين المللي آرم،ثبت طرح صنعتي،مدارك لازم جهت ثبت طرح صنعتي،ثبت شركت،مدارك لازم جهت ثبت شركت،ثبت شركت تعاوني،ثبت شركت سهامي خاص،ثبت شركت سهامي عام،مدارك لازم جهت ثبت شركت تعاوني،مدارك لازم جهت ثبت شركت سهامي خاص،مدارك لازم جهت ثبت سهامي عام،ثبت موسسه،مدارك لازم جهت ثبت موسسه،ثبت موسسه غير تجاري،مدارك لازم جهت ثبت موسسه غير تجاري،طرح شبنم،ثبت طرح شبنم،مدارك لازم جهت ثبت طرح شبنم،كالاهاي مشمول طرح شبنم،كارت بازرگاني،ثبت كارت بازرگاني،مدارك لازم جهت ثبت كارت بازرگاني