دوشنبه 25 تير 1403      09:04
 
 
Text/HTML


 

آمار بازدید
Text/HTML

ریفاینانس Refinance

ریفاینانس  Refinance

 
 
اعتبار اسنادی ریفاینانس یا یوزانس داخلی اعتباری است که در چارچوب یک خط اعتباری کوتاه مدت برقرار شده فی مابین دو بانک یا مؤسسه مالی تحت یک قرارداد (Agreement) اعطا می گردد. از طریق این خط اعتباری وجه کالای مورد معامله بین خریدار (Applicant) و فروشنده (Beneficiary) د ر زمان معامله اسناد حمل به صورت نقدی (at sight) به فروشنده پرد اخت می گردد سپس بانک گشایش کننده (Issuing Bank) وجه پرداخت شده به فروشند ه توسط بانک کارگزار ( Financier) را یکسال بعد به همراه بهره متعلقه از خریدار دریافت نموده وبازپرد اخت مینماید.
کلیه واردکنندگان اعم از تولیدی وتجاری جهت واردات کالا ، مواد اولیه، قطعات ید کی، ماشین آلات خطوط تولیدی وخدمات می توانند با استفاده از خطوط اعتباری بین بانکی حداکثر یکساله اقد ام به گشایش اعتبارات اسنادی ریفاینانس نمایند .
 
اشخاص مجاز:
اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از تولیدی وتجاری با سابقه اعتباری حداقل 5 سال ، تولید کنندگان و واردکنندگان دارو ومواد د اروئی ، خودرسازان وقطعه سازان
 
کالاهای مجاز : 
کالا، مواد اولیه ، قطعات یدکی ، ماشین آلات خطوط تولیدی وخدمات قابل ورود به کشور که استفاده از تسهیلات فوق برای آنها منع قانونی ندارد.
 
سقف تسهیلات: 
حداکثرتسهیلات ریفاینانس معاد ل80% مبلغ پروفرم/ قراردادتجاری منعقده می باشد. 
 
روش پرد اخت : 
الف- (10% ده درصد) هم ارزریالی اصل و فرع اعتباراسنادی بهنگام گشایش 
ب- (10% ده درصد) هم ارزریالی اصل و فرع اعتباراسنادی بهنگام معامله اسناد. 
ج- (80% هشتاد درصد) هم ارزریالی اصل و فر ع اعتباراسنادی بهنگام بازپرد اخت اقساط د رسررسیدهای پرد اخت ارز به کارگزار . این د رصد ها حسب اعتبار مشتری متغیر خواهد بود.
 
نرخ سود تسهیلات :
سود تسهیلات براساس نرخ Libor ویا Euribor شش ماهه به اضافه حاشیه سودی که براساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات تعیین می شود ، محاسبه می گرد د.
 
مدت تسهیلات : 
1/ سررسید هر اعتبار اسنادی تحت قرارداد تسهیلات بر اساس شرایط تسهیلات مربوطه می باشد.
2/ دوره باز پرد اخت تسهیلات: یک سال پس از پرد اخت وجه توسط کارگزار به فروشند ه / معامله اسناد
 
وثایق : 
-1 اموال غیر منقول 
2 - سفته / برات 
3 - برگ سپرده 
4 - اوراق سهام شرکت 
5 - اوراق بهادار دولتی
 
جریمه تاخیر: 
جریمه دیرکرد معادل نیم درصد مازاد بر حاشیه سود به علاوه نرخ LIBOR/EURIBOR) )( نرخ تسهیلات)
می باشد.
 
مراحل اعطای تسهیلات ریفاینانس : 
1 - مراجعه مشتری به شعبه ریالی که نزد آن حساب دارد و ارایه تقاضانامه استفاد ه از تسهیلات. 
2 - صدور مصوبه اعتباری توسط مراجع ذیربط (شعبه، مد یریت امور شعب، اد اره کل اعتبارات و هیأت مد یره بانک ملت) براساس حدود اختیارات تفویضی. 
3 - انعکاس تقاضا از طریق شعب ارزی به ضمیمه تصاویر مصوبه اعتباری ، اوراق ثبت سفارش و پروفرما به اداره کل عملیات ارزی و یا اداره کل خارجه
4 - تخصیص خط اعتباری از محل قراردادهای منعقده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط اد اره کل عملیات ارزی و یا اختصاص خط اعتباری توسط اد اره کل خارجه از محل قراردادهای منعقد ه بانک ملت .
5 - ارائه بیمه‌نامه، تأمین هزینه گشایش و پیش‌پرد اخت به میزان 10 د رصد اصل و فرع اعتبار اسنادی توسط مشتری و متعاقباً افتتاح اعتبار اسنادی از طریق ارسال پیام سوئیفتی
6 - صدور گواهی ثبت آماری توسط اد اره کل عملیات ارزی بانک ملت پس از دریافت نسخ سند گشایش اعتبار، اوراق ثبت سفارش و پروفرمای مربوطه از شعب ارزی.
7 - ارائه نسخه‌ای از پیام سوئیفتی گشایش اعتبار به اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت صدور Letter Of Inclusion برای آن دسته از قراردادهایی که نیاز به صد ور LOI د ارند.
8 - تأمین 10درصد اصل و فرع اعتبار توسط مشتری در زمان معامله اسناد، ظهرنویسی و تحویل اسناد به مشتری.
9 - تأمین 80 درصد مابقی اصل و فرع اعتبار توسط مشتری د ر سررسید پرد اخت وجه به کارگزار.