شنبه 25 فروردين 1403      04:01
 
 
دستور العمل جامع ترخیص مواد غذایی آرایشی بهداشتی
هدف 
این دستورالعمل به منظور تسهیل و یکسان سازی روند دریافت مدارک و انجام بررسی های کارشناسی لازم جهت صدور مجوز ورود و ترخیص مواد اولیه و فرآیند شده غذایی ،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تدوین شده است.
 
دامنه کاربرد
این دستورالعمل برای انجام امور بررسی کارشناسی و صدور مجوز ورود و ترخیص مواد مشمول این دستورالعمل در ادارات تابعه اداره کل نظارت بر مواد غذایی ،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که انجام این امور به آنها تفویض اختیار شده است کاربرد دارد.
 
مسئولیت 
مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده کارشناسان ذیربط در ادارات تابعه این اداره کل و معاونت های غذا ودارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تفویض اختیار شده بوده و معاون غذا و دارو دانشگاه های مذکور و رؤسای ادارات ذیربط این اداره کل  ناظر بر حسن انجام امور می باشند.
 
 تعاریف
 
مجوز ورود (گشايش): مجوزی است که توسط اداره کل نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا آن دسته از دانشگاه های علوم پزشکی که به آنها تفویض اختیار شده است صادر می گردد و در آن به متقاضی واردات کالاهای مشمول این دستورالعمل که به آن واردکننده اطلاق می گردد اجازه ثبت سفارش واردات کالا داده می شود.
 
مجوز ترخيص : مجوزي است که پس از ورود کالا به گمرکات کشور بمنظور ورود به سرزمين اصلي با در نظر گرفتن شرايط و ضوابط فني و بهداشتي مربوطه توسط این اداره کل، دانشگاه های علوم پزشکی صادر مي گردد.
 
مواد اوليه: به موادی گفته مي شود که در طی فرآیند های تولید شامل فرمولاسیون و بسته بندی محصولات غذايي، آشاميدني، آرایشی، بهداشتی کاربرد دارد.
 
محصول فرآيند شده: به محصولاتی گفته مي شود که تمام مراحل تولید (فرآوری و بسته بندی) آن به پایان رسیده است و بدون هيچگونه فرآوري، مستقيماً قابل عرضه در شبکه توزیع مویرگی و سراسری کشور و دسترسی مصرف کننده 
می باشد.
منبع: به توليد کنندگان مواد غذایی ، آشاميدني، آرایشی، بهداشتی فرآیند شده و  مواد اوليه مورد مصرف در محصولات مشمول این دستورالعمل که در خارج از مرزهای کشور جمهوری اسلامی ایران قرار دارد گفته می شود و می بایست در کشور مبدأ خود به ثبت رسيده و داراي شخصيت حقوقي مستقل باشند.
 
پروانه بهداشتي ورود: پروانه ای است که بر اساس بررسي مستندات ارائه شده و یا گزارش بازدید بعمل آمده توسط کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا گزارش شرکت های بازرسی کننده بین المللی تأیید صلاحیت شده توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در صورت تأیید شرایط فنی و بهداشتی منبع و محصول ،با رأی کمیته فنی و قانونی(برابر سایر ضوابط جاری وزارت بهداشت) صادر می شود.
 
گواهي بهداشت: سندي است که توسط مقام بهداشتي کشور مبدأ صادر و در آن به قابليت مصرف انساني کالا 
اشاره شده است. 
تبصره 1 : گواهي بهداشت مي بايست مطابق دستورالعمل شماره FB/I-032 جهت محصولات غذایی و آشامیدنی و مطابق دستورالعمل شماره CH/I-013 جهت محصولات آرایشی و بهداشتی باشد. ضمناً با توجه به مصوبه  کميته فني و قانوني مورخ 26/8/86 امکان ارائه گواهي بهداشت از کشور ذينفع به شرح ذيل وجود دارد:
- تصوير گواهي بهداشت كشور مبدأ مرتبط با محموله، به اصل گواهي بهداشت صادره توسط مقامات بهداشتي کشور ذينفع الصاق (مهر و موم) گردد و اين مجموعه به تأييد سفارت جمهوري اسلامي ايران در کشور ذينفع برسد مشروط به آنکه با ارائه مستندات، حمل مستقيم آن از مبدأ ثابت گردد.
تبصره 2 : Re export Health certificate از هيچ کشوري به عنوان گواهي بهداشت پذيرفته نمي شود.
تبصره 3 : در صورتي که کشور توليد کننده عضو اتحاديه اروپا باشد، شرکت مي تواند گواهي بهداشت را به تأييد سفارت جمهوري اسلامي ايران در هر یک از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا برساند.
 
گواهي حليت : سندي است مبني بر مجاز بودن مصرف موادخوراکي و آشامیدنی که بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام تهیه شده  باشد. (بخشنامه شماره 20877/2/1/د مورخ 18/12/88).
 
گواهی انطباق كالا  : گواهی است که  در صورت مطابقت نمونه محموله با ضوابط و ويژگيهاي مورد تأييد وزارت بهداشت طبق فرم پيوست صادر خواهد شد.(پیوست شماره 7 ، 15 و 22)
 
تبصره 1 : بديهي است در صورت مغايرت کالا با ضوابط و ويژگيهاي مورد تأييد وزارت بهداشت محموله مي بايست با هماهنگی های لازم مرجوع و يا با درخواست کتبی متقاضی معدوم و ضمن مستند سازي گزارش اقدامات و نتايج حاصل به اداره کل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي گزارش گردد.
تبصره 2:  در مواردیکه کالا با معیارهای وزارت بهداشت عدم انطباق جزئی و عمده داشته باشد و در صورتیکه بر سلامت مصرف کننده نیز اثری نگذارد بر اساس رأی کمیته فنی و قانونی اقدام گردد.
تبصره 3 :  پس از اعلام نظر نهايي در صورت اعتراض متقاضي به نتیجه آزمایش با مهر و امضاء مدیرعامل و مسئول فنی 
(در صورت وجود)، داشتن 3/1 زمان ماندگاری  محموله و ارائه جواب آزمایش آزمایشگاه همکار که نشان دهنده اختلاف در نتایج آزمون باشد، آزمون مجدد توسط اداره کل آزمايشگاههاي کنترل غذا و دارو و یا آزمایشگاه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور صورت پذيرفته و نتايج حاصل ملاک 
تصميم گيري خواهد بود. لازم است ضمن مستند سازي گزارش اقدامات و نتايج حاصل به اداره کل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي گزارش شود.
تبصره 4 : در خصوص افزایش زمان ماندگاری مواد اولیه طبق دستورالعمل شماره PEI/I-008 اقدام گردد.
تبصره 5 :  در خصوص واحدهایی که مسئول فنی مسئولیت تضمین کیفیت و آزادسازی  مواد  اولیه برای مصرف را دارد و 
در این خصوص دارای مجوز از اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو می باشد گواهی انطباق کالا توسط مسئول فنی شرکت صادر و رونوشت آن به معاونت غذا و دارو دانشگاه مربوط ارسال شود.
 
گواهی عدم انطباق کالا :
گواهی است که در صورت عدم مطابقت نمونه محموله با ضوابط و ویژگیهای مورد تأیید وزارت بهداشت طبق فرم پیوست صادر خواهد شد (پیوست شماره 18)
 
بررسی و صدور مجوز ورود و ترخیص 
الف: مواد اوليه ای که مشمول ثبت منبع نيستند .
ب: مواد اولیه ای که مشمول ثبت منبع هستند.
ج: محصولات فرآیند شده.
 
الف- مواد اوليه ای که مشمول ثبت منبع نيستند 
 
الف-1) مراحل بررسي و  صدور مجوز گشايش (ورود) 
1. اخذ مدارک توسط دبيرخانه در صورت مطابقت با چک ليست پيوست 1. (در صورت هرگونه نقص مدارک،            پرونده قابل ثبت نخواهد بود)
2. بررسي و تأييد پروفرما توسط کارشناس که حداقل شامل 1- شماره 2-تاريخ پروفرما 3- نام کامل کالا 4- نام شرکت توليدکننده 5- نام کشور توليد کننده 6- وزن يا تعداد کالا 7- مبدأ حمل 8- نام خریدار  9- نام تجاری (در صورت وجود) بوده و مي بايست در سربرگ شرکت توليد کننده يا شرکت هاي ذينفع صادر شود.
3. بررسي آناليز توسط کارشناس :
نام و درصد مواد متشکله و داده هاي شيميايي و ميکروبي کالا (برگه آناليز) توسط کارشناس مورد بررسي قرار گرفته وپس از مطابقت با ضوابط و ويژگيهاي مورد تأييد وزارت بهداشت، شرايط عمومي واختصاصي ورود (پیوست شماره 8) بر روي پروفرما درج مي گردد.
 
تبصره: در صورت وجود سابقه معتبر (گواهی انطباق کالا)، نیاز به بررسی و تأييد مجدد آناليز نمي باشد و مجوز ورود با درج شرايط عمومي و اختصاصي صادر خواهد شد، بديهي است نوع کالا همچينن نام و کشور توليد کننده مربوط به سابقه 
مي بايست با پروفرما يکسان باشد ضمن اینکه افزودنی های مجاز برای موادغذایی، آشامیدنی و افزودنی های غیرمجاز برای محصولات آرایشی و بهداشتی نیز می بایست مطابق آخرین فهرست موجود در پایگاه اینترنتی این معاونت به آدرس www.fdo.ir بررسی گردد و از تاريخ پاسخ آزمايشگاه در خصوص مواد بسته بندي و سايرمواد اوليه غذايي، آشاميدني، آرایشی و بهداشتی بيش از يکسال نگذشته باشد. مطابقت محصول اظهار شده با سابقه توسط کارشناس
مي بايست صورت پذيرد و ويژگيهاي محصول بايد با آخرين ضوابط و ويژگيهاي مورد تأييد وزارت بهداشت مطابقت داشته باشد.
4. کليه شرايط عمومي و اختصاصي برروي سه نسخه پروفرما درج و توسط کارشناس مربوطه امضاء مي شود که پس از تأييد مدير حوزه دو نسخه از آن به متقاضي عودت داده شده و ساير مدارک به عنوان سابقه بايگاني مي شوند.
 
تبصره 1:  با توجه به تفاهم بعمل آمده با وزارت بازرگانی ، صدور مجوز ورود تعدادي از اقلام مواد اوليه خوراکي، آشاميدني، آرایشی و بهداشتی که دارای ضوابط مشخص می باشند به وزارت بازرگاني تفویض شده است. (لیست پیوست است)
 
الف-2) مراحل بررسي و صدور مجوز ترخيص 
1. اخذ مدارک توسط دبيرخانه در صورت مطابقت با چک ليست پيوست 2. (در صورت هرگونه نقص مدارک،            پرونده قابل ثبت نخواهد بود) لازم به ذکر است جهت شرکت های بازرگانی و افراد حقیقی ارائه تصویر کارت بازرگانی الزامی است.
2. بررسي و تأييد مدارک توسط کارشناس.
- انطباق فاکتور با پروفرما از لحاظ1- نوع کالا 2- وزن محموله 3- نام تولید کننده4- کشور توليد کننده 5- مبدأ حمل                        6- مقصد حمل 7- نام خریدار.
- بررسي شرايط مندرج در ظهر پروفرما و باقی ماندن 2/1 زمان ماندگاری کالا از زمان اظهار به گمرک، در زمان ترخیص.
- در صورتيکه ترخيص در چند مرحله انجام ميشود،  نسخه دوم پروفرم پس از کسر ميزان فاکتور به متقاضي عودت داده 
مي شود و تا زمان واردات کل محموله متقاضي ملزم به ارائه آن در هر مرحله ترخيص است. (حداکثر در مدت 12 ماه باید تمام محموله موضوع پروفرم، وارد شود)
- اعتبار گواهي بهداشت ارائه شده و ارتباط آن با محموله مورد بررسي قرار گيرد. (دستورالعمل شماره FB/I-032 و CH/I-013)
- گواهي حليت، BSE FREE،  FMD FREE و ... مطابق نوع محصول مي بايست ارائه و مورد بررسي قرار گيرد. (گواهي حليت جهت ماء الشعير، سرکه، ژلاتين و محصولات حاوي ژلاتين، محصولات و مواد اوليه دامي دريايي طبق بخشنامه شماره 20877/2/1/د مورخ 18/12/88 برای هر محموله بایستی اخذ شود).
- مبلغ دو در هزار کل قیمت ریالی کالای وارداتی باید به حساب تعیین شده در خزانه داری کل که قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی می باشد، واریز گردد.
 

ترخيص کالا, 09123707174شکوهي,ترخيص ,بازرگاني,صادرات واردات,بندرعباس,استعلام هزينه گمرکي،استعلام آنلاين هزينه هاي گمرکي،هزينه حقوق گمرکي،هزينه عوارض گمرکي،هزينه تعرفه گمرکي،استعلام هزينه،استعلام هزينه واردات خودرو،هزينه واردات خودرو،هزينه ترخيص،هزينه ترخيص کالا،استعلام آنلاين هزينه ترخيص کالا،استعلام آنلاين هزينه واردات خودرو،هزينه واردات،مسافر,کالا,گمرک,تجارت,بازرگان,ترانزيت,ثبت سفارش,سفارش,پرفرما,پروفرما,کارت بازرگاني,طرح توجيهي,مستعمل,صنايع,کشتراني,ارشاد,حمل ونقل,فاکتور,گواهي مبدا,بيمه,عدل بندي,بانک,برات,برات وصولي,واردات در قبال صادرات,گمرک,تجارت,اظهارنامه,پيشنويس,کنسول گري,اخبار,کالا,مرجع,پشتيباني,محفوظ,خط,ترخيص کالا و خدمات ,ترخيص,کارت ,حق العمل ,گمرکي,مسير سبز,سياهه خريد,تجارت،سايت گمرک ايران،اداره گمرک،سازمان گمرک،آزمون گمرک

ترخیص مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی، 09123707174،ترخیص کالا،ترخیص کار،شرکت ترخیص کار،حق العملکار،حق العملکار گمرگ،امور گمرکی