دوشنبه 25 تير 1403      08:04
 
 
Text/HTML


 

ترخیص کالا از گمرک
 

ترخيص کالا از گمرک
ترخيص کار
رسمي گمرک ايران


گمرکات تخصصی ما شامل:

گمرک شهريار
گمرک امام خميني


ترخيص کالا بصورت تخصصي

در سريعترين زمان و قيمتي مناسب

واردات کالا از ثبت سفارش

تا تحويل درب کارخانه

 

شرکت تدبير تجارت اسپيدار
با ما تماس بگيريد

 09123707174
021-66922906
0
21-66923003

 

منوی داخلی
خانه
کارشناس رسمی
ترخیص کالا،بازرگانی
ترخیص کالا
واردات کالا
واردات موقت
واردات دارو
واردات از طریق مناطق آزاد تجاری
صادرات کالا
اطلاعات بازرگانی
خدمات ثبتی و حقوقی
مقالات
تالار گفتگو
تماس با ما
Customs Clearance
International Reg
آمار بازدید
واردات دارو

شرايط و ضوابط ثبت و ورود دارو

 
به موجب ماده 14 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي ، دارويي ومواد خوردني وآشاميدني ( مصوب 1334 واصلاحي 1367) ورود هر نوع دارو از خارج از كشور و ترخيص آن از گمركات و عرضه و فروش آن در داخل كشور مستلزم دريافت موافقت قبلي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كسب مجوزهاي لازم ميباشد. 
طبق ماده 20 قانون مذكور، رسيدگي به صلاحيت ساخت و ورود هرنوع دارو ومواد بيولوژيك ، مسئولين فني وصدور پروانه هاي مربوط به اين قانون به عهده كميسيون قانوني تشخيص خواهد بود.
ورود هر نوع دارو مطابق با فهرست دارويي ايران* پس از انجام مراحل ثبت مطابق با دستور العمل يازده ماده اي ذيل امكان پذير خواهد بود : 
 
ماده ۱ ) درخواست ثبت دارو :

۱-۱ ) هر شخصيت حقوقي ميتواند درصورت دارا بودن نمايندگي انحصاري از شركت داراي پروانه يا مجوز فروش PLH/MAH))1 كه نام آن در مدارك ثبت ارسالي ذكر گرديده است ، درخواست ثبت و ورود داروهاي موردنظر را به طور رسمي درسر برگ شركت به انضمام مدارك ذيل به اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر ارائه نمايد : 
الف) فرم تكميل شده درخواست ثبت و ورود دارو (بصورت تايپ شده) « پيوست شماره ۱ »
ب ) تصوير برگه نمايندگي با تأييد سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدأ 
ج ) گواهي ثبت نمايندگي از وزارت بازرگاني جمهوري اسلامي ايران 
۱- ۲) درصورت موافقت کميسيون قانوني تشخيص (صلاحيت ساخت و ورود دارو ومواد بيولوژيک )، شركت داراي نمايندگي مي بايست : 
۱-۲-۱ ) يك نفر دكتر داروساز واجد شرايط را به عنوان مسئول فني ( به منظور انجام امورمربوط به ثبت و ورود دارو) به اداره كل نظارت بر امور دارو و موادمخدر معرفي نمايد.
شرايط ومدارك مورد نياز جهت معرفي مسئول فني در ماده ۱۰ وشرح وظايف مسئول فني درماده 11 اين دستور العمل ذكر گرديده است.
يادآور مي گردد پيگيري كليه اموركيفي مربوط به ثبت و ورود دارو صرفا بايد توسط مسئول فني مورد تأييد اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر صورت پذيرد .
۲-۲-۱ ) مدارك اوليه (مدارك بند ۱ تا 7 ماده ۲ ) حداكثر ظرف مدت 6 ماه پس از اعلام موافقت كميسيون قانوني تشخيص به اداره كل نظارت بر امور دارو و موادمخدر ارسال گردد. بديهي است عدم ارائه مدارك طي مدت مذكور به منزله انصراف شركت از ثبت محصول مي باشد. 
 
ماده ۲ ) مدارك مورد نياز :

شركت ثبت كننده مي بايست كليه مدارك را به شرح ذيل با نامه رسمي در يك زونكن وبه ترتيب موارد ذكرشده ارسال نمايد :
۱-۲) تصوير نامة موافقت اوليه از اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر 
۲-۲) تصوير پروانه مسئول فني
 
* فهرست دارويي ايران از طريق سايت معاونت غذا ودارو (www.fdo.ir)  و يا دبيرخانه شوراي بررسي وتدوين داروهاي ايران قابل دسترسي مي باشد. 
Marketing Authorisation Holder/ Product Licence Holder 1-
مدارك بند ۲-3 تا ۲-7 مي بايست به" زبان انگليسي و تايپ شده " ارسال گردد.
3-۲ ) اصل برگه نمايندگي انحصاري از شركت داراي پروانه يا مجوز فروش PLH/MAH)) ممهور به مهر سفارت جمهوري اسلامي ايران دركشورمبدا
(تصوير برگه نمايندگي در پرونده هر محصول بايد موجود باشد اصل برگه نمايندگي پس از رؤيت به شركت بازگردانده خواهد شد). 
برگه نمايندگي ارسالي بايد در سر برگ شركت داراي پروانه يا مجوز فروش PLH/MAH)) و با مُهر و امضاي مسئول مربوطه ارائه گردد و حاوي حداقل موارد ذيل باشد: 
الف) نام و آدرس كاملMarketing Authorisation Holder/ Product Licence Holder
ب ) نام و آدرس كامل نمايندگي 
ج ) نام محصول يا محصولات موردنظر با ذكر شكل ودوز دارويي 
د ) تاريخ صدور نامه نمايندگي 
ه ) مدت اعتبار نمايندگي 
و ) اختيارات تفويض شده به نمايندگي 
درصورتيکه نمايندگي از دفاتر منطقه اي صادر ميگردد بايد نامه رسمي شركت مادر (رونوشت برابر با اصل شده ممهور به مهر سفارت ج.ا.ايران درکشور مبدا) مبني بر تفويض اختيارات به آن دفاتر نيز ارائه گردد. 
 
4-۲) اصل گواهي (Certificate of a Pharmaceutical(Medicinal) Product)CPP طبق ساختار پيشنهادي از سوي سازمان جهاني بهداشت(WHO)« پيوست شماره 2 »  صادره از مرجع ذيصلاح دارويي كشور مبدأ يا CPP صادره از (European Medicines Evaluation Agency) EMEA براي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ممهور به مُهر سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن كشور همراه با (Summary of Product Characteristics)SPC.
 
5-۲) اصل گواهي تأييديه GMP محل/محل هاي توليد وبسته بندي داروي مورد نظر صادره از مرجع ذيصلاح دارويي كشور مبدأ ممهور به مُهر سفارت جمهوري اسلامي ايران در آن كشور. (در صورتي كه در CPP وضعيتGMP  محل/محل هاي توليد وبسته بندي دارو مشخص نشده باشد، ارائه اين گواهي لازم مي باشد.)
 
6-۲)  گواهي صادرات دارو به ساير كشورها با تأييد اتاق بازرگاني كشور مبدأ ممهور به مُهر سفارت جمهوري اسلامي ايران درآن كشور. 
تبصره: داروي مورد نظر مي بايست حداقل در يك كشور به غير از كشور مبدا به ثبت رسيده و سابقه مصرف داشته باشد. « پيوست شماره 3 » .
 
7-۲) فرم تكميل شده تقاضاي واردات دارو (Drug Importing Application Form) DIAF  
توسط شركت داراي پروانه يا مجوز فروش PLH/MAH))« پيوست شماره 4 »
 
پس از بررسي وتاييد مدارك مذكور با شركت جهت ارائه پرونده دارو (Dossier) مكاتبه خواهد شد. شركت ثبت كننده مي بايست پرونده دارو را حداكثر ظرف مدت 6 ماه پس از درخواست اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارائه نمايد. بديهي است عدم ارائه پرونده دارو طي مدت مذكور به منزله انصراف شركت از ثبت محصول ميباشد.
  تذكر مهم : پرونده دارو  (Dossier)مطابق بازمان بندي اعلام شده در دستورالعمل شماره ۳۶۲۸/د مورخ ۸۵/۲/۳۱ معاونت غذا ودارو « پيوست شماره 5 » بررسي خواهد شد . 
شركت مي بايست مدارك ذيل را با نامه رسمي به اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال نمايد.
8-۲) تصوير فيش بانكي پرداخت هزينه ثبت دارو مطابق با قانون بودجه سال کل کشورممهور به مهرامور مالي معاونت غذا و دارو
9-۲) فرم تکميل شده پرسشنامه ثبت دارو « پيوست شماره 6 »
۱0-۲) پرونده دارو(Dossier)
 پرونده دارو مي بايست" تايپ شده وبه زبان انگليسي"وبا رعايت موارد ذيل ارائه گردد :
۱-۱0-۲) نامه رسمي از شركت داراي پروانه يا مجوز فروش PLH/MAH))مبني بر معرفي فرد مسئول(Qualified Person) در تهيه پرونده دارو (Dossier)با ذکر مشخصات کامل شامل نام ، آدرس محل کار، تلفن وفاکس ،E-mail  ونمونه امضاء در پرونده موجود باشد.
۲-۱0-۲) پرونده ترجيحا با فرمت) CTD(Common Technical Document ارسال گردد يا حداقل از نظر فهرست عناوين با فهرست ارائه شده در « پيوست شماره 7 » انطباق كامل داشته باشد. 
۳-۱0-۲) ارائه كروماتوگرام و پيك هاي (شناسايي، تعيين مقدار و ناخالصيها) مربوط به ماده مؤثره و محصول نهايي مربوط به سري ساخت مندرج در پرونده الزامي است. 
۴-۱0-۲) درصورتيكه مرجع مورد استفاده جهت آناليز ماده مؤثره يا محصول نهايي فارماكوپه هاي معتبر نباشد  روش داخلي (In house) به همراه كليه مدارك مربوط به معتبرسازي روش (Validation)ارائه گردد. 
۵-۱0-۲) نمونه ترجمة فارسي برگة راهنما و بسته بندي محصول مطابق با ضوابط ذكر شده در« پيوست شماره 8 » جهت بررسي ارائه گردد.
2-10-6) فرم ارزيابي پرونده ثبت داروي وارداتي طبق « پيوست شماره 9 » تكميل وارائه گردد.
 پرونده دارو(Dossier) بايد توسط مسئول فني به دقت مطالعه وبه طور كامل به اداره کل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال گردد. پس از بررسي پرونده توسط کارشناس ، موارد نقص به اطلاع شرکت رسيده وبه مسئول فني در سه نوبت حداكثر ظرف مدت شش ماه جهت تکميل پرونده مهلت داده خواهد شد. بديهي است اين مدت جز زمان بندي اعلام شده جهت بررسي Dossierمحسوب نخواهد شد. چنانچه طي اين مدت ثبت كامل نگردد پرونده مختومه اعلام خواهد شد ومراحل ثبت مي بايست از ابتدا تكرار گردد.
توجه : لازم به ذكر است كه پاسخ كليه نواقص مطرح شده در هر نوبت بايد بطور كامل و همزمان به اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال گردد در غيراينصورت بررسي مدارك ارسالي مقدور نخواهد بود.
 درصورت نياز به ارائه نمونه جهت ارسال به اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو، موضوع طي نامه رسمي به شركت اعلام خواهد شد. 
 لازم است دو نسخه ازكليه مدارك ارسالي جهت ثبت دارو عينا مطابق با آنچه در اين دستورالعمل آمده است در محل شرکت ثبت كننده موجود باشد.بديهي است در صورت لزوم يک نسخه از مدارك مورد نيازمي بايست به اداره كل آزمايشگاههاي کنترل غذا ودارو ارسال گردد. 
 
            
 
تبصره ۱ ) داروي موردنظر با همان نام و از همان محل توليدي قابل قبول است كه در كشور مبدأ به فروش رسيده و سابقه مصرف داشته باشد. 
تبصره 2 ) درصورتيكه نام دارو در كشور مبدأ يا كشورهاي مصرف كننده با نام داروي مورد درخواست جهت ثبت در ايران متفاوت باشد، اين اختلاف بايد به طور شفاف در CPP بيان شود. همچنين بايد تأييديه اي از كمپاني سازنده مبني بر يكسان بودن فرمولاسيون ، روش ساخت و محل ساخت محصول با دو نام متفاوت ارائه گردد. 
تبصره 3 ) در خصوص ثبت و ورود داروهاي بيولوژيك و داروهاي تحت كنترل ،رعايت ضوابط مربوطه علاوه بر رعايت شرايط مندرج در اين دستورالعمل الزامي است.
تبصره ۴ ) هرگونه مسئوليت درخصوص مندرجات برگة راهنماي ترجمه شده (مطابق با متن بروشور سازنده ) و بسته بندي بر عهده شركت ثبت كننده مي باشد.
تبصره 5 ) در صورت اعلام اداره كل نظارت برامور دارو ومواد مخدر، مي بايست تصوير برابر با اصل شده گواهي تأييديه GMP محل/ محل هاي توليد وبسته بندي داروي مورد نظر صادره توسط FDA 2 ايالات متحده آمريكا يا EMEA 3 اتحاديه اروپا يا TGA 4 استراليا يا WHO 5 ممهور به مُهر سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدا ارائه گردد.
 تبصره 6 ) در صورت تصويب كميسيون قانوني تشخيص مبني بر انجام مطالعات بيواكي والانسي يا مطالعات باليني ((Clinical Trial يا PMS 6 ،مي بايست گواهي تاييد مطالعات مذكور توسط واحدكنترل كيفي ومطالعات باليني اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارائه گردد.
تبصره 7 ) در صورت تصويب كميسيون قانوني تشخيص مبني برانجام بازديد GMP از كمپاني سازنده ، موضوع رسماً به شركت اعلام خواهد شد. 
 
ماده ۳ )صدور پروانه ورود دارو (اعلام IRC ) :
پس از بررسي و تكميل مدارك ارسالي،موضوع جهت اخذ مجوز ثبت و ورود در كميسيون قانوني تشخيص مطرح و با تصويب كميسيون مذكور پروانه ورود دارو مطابق با فرمت مندرج در« پيوست شماره 10 » صادر وIRC  اعلام خواهد شد .
 
ماده ۴) قيمت گذاري :
شركت واردكننده موظف است اسناد و مدارك مربوط به قيمت گذاري را جهت تعيين قيمت در كميسيون قانوني قيمت گذاري به اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال نمايد. 
 
            
 
 شركت واردكننده بايد با يكي از شركتهاي پخش مجاز دارويي قرارداد توزيع دارو منعقد نمايد .
 شركت ثبت كننده بايد قبل از شروع تبليغات داروهاي ثبت شده خود مجوزهاي لازم را مطابق با دستور العمل مربوطه از اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر اخذ نمايد . 
 با توجه به ضرورت جمع آوري و ارزيابي عوارض ناخواسته ناشي از مصرف داروها بر طبق مصوبه كميسيون قانوني تشخيص شركتهاي ثبت كننده دارو موظف هستند كليه عوارض نا خواسته داروهاي خود را طبق دستورالعمل ابلاغي از سوي معاونت غذا و دارو به مركز ثبت وبررسي عوارض نا خواسته داروهاي معاونت غذا و دارو(ADR) گزارش نمايند. همچنين شركتهاي ثبت كننده مي بايست PSUR(s)  7 محصول دارويي را به مركز مذكور ارسال نمايند. 
 
    
2- Food and Drug Administration 
3- European Medicines Evaluation Agency
4- Therapeutic Goods Administration
5- World Health Organization
6- Post Marketing Surveillance
7- Periodic Safety Update Report(s)
ماده ۵ ) مدت اعتبارپروانه ورود دارو :
 مدت اعتبارپروانه ورود دارو چهار سال از تاريخ صدورمي باشد . 
شركت ثبت كننده مي بايست درخواست تمديد پروانه را شش ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار به همراه مدارك ذيل به اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال نمايد  :
۱-۵ ) برگه نمايندگي مطابق با بند 3 ماده 2 
۲-۵ ) گواهي ثبت نمايندگي از وزارت بازرگاني ج.ا. ايران با تاريخ معتبر 
۳-۵ ) CPP مطابق با بند 4 ماده ۲ 
۴-۵ ) تصوير پروانه مسئول فني                                    
۵-۵ ) فيش پرداخت هزينه تمديد پروانه 
۶-۵ ) تصويرپروانه قبلي 
۷-۵ ) تأييديه شركت داراي پروانه يا مجوز فروش PLH/MAH)) مبني بر عدم تغيير فرمولاسيون، روش ساخت، محل توليد و … داروي ثبت شده 
۸-۵ ) طرح رنگي بسته بندي(شامل جعبه ، برچسب ظرف ، نوار بسته بندي ، مندرجات پوكه يا ويال ،برچسب كارتن يا شرينك )
۹-۵ ) يك نمونه از فرآورده 
10-۵ ) آخرين پاسخ قابل قبول اداره كل آزمايشگاههاي کنترل غذا ودارو براي محموله وارداتي داروي مورد نظر
پس ازبررسي و تائيد مدارک فوق ، موضوع جهت تمديد پروانه و ادامه واردات به كميسيون قانوني تشخيص (صلاحيت ساخت و ورود دارو و موادبيولوژيك) ارائه مي گردد.
 در صورت عدم تمديد پروانه دارو شرکت وارد کننده مجاز به واردات دارو نخواهد بود.
 
ماده ۶ ) پروانه ورود دارو در موارد ذيل با توجه به آراء كميسيون قانوني تشخيص 
(صلاحيت ساخت و ورود دارو و موادبيولوژيك) ابطال مي شود : 
۱-۶) اگر به هر دليلي دارو از فهرست دارويي ايران حذف گردد. 
۲-۶) اگر ثابت شود مدارك مربوطه واقعي نبوده يا در آن تقلب صورت گرفته است. 
۳-۶) اگر ثابت شود محصول داراي عوارض جانبي جدي است و براساس توصيه هاي WHO و يا مراجع ذيصلاح ملي يا بين المللي مصرف آن ممنوع گرديده است. 
۴-۶) اگر گزارش هايي مبني بر اثرات جانبي خطرناك از سوي مراجع ذيصلاح كشوردر خصوص Brand ثبت شده ارائه گردد. 
۵-۶) اگر مشخص شود توليدكننده، اصول GMP را رعايت نمي نمايد و يا به هر دليلي مرتكب تخلفات مكرر ميگردد. 
۶-۶) اگرمحصول مورد نظر داراي پاسخ هاي غير قابل قبول مكرر از سوي اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و داروي وزارت بهداشت ايران باشد. 
شركت ثبت كننده موظف است در صورتي كه توليد ، ثبت يا بازاريابي محصول دارويي در كشور مبدا معلق گردد يا به اتمام برسد ، موضوع را بلافاصله به صورت مكتوب به اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدراطلاع دهد.
 
 
 
 
 
 ماده ۷ ) هرگونه تغيير در رابطه با نمايندگي، شركت سازنده، مالكيت سازنده ، كشور مبدأ ، محل توليد وبسته بندي و تغيير در مباحث پرونده دارو  (Dossier)مي بايست رسماً از سوي شركت داراي پروانه يا مجوز فروش PLH/MAH))اعلام و مراتب از طريق شركت ثبت كننده به اطلاع اداره كل نظارت بر امور دارو و موادمخدر برسد . 
مدارك موردنياز درخصوص هر يك از تغييرات فوق الذكر به شرح ذيل مي باشد كه مي بايست طي نامه رسمي از طرف شركت ثبت كننده به اداره كل نظارت بر امور دارو و موادمخدر ارائه گردد : 
 
۱-۷) تغيير نمايندگي : 
الف ) نامه ابطال نمايندگي قبلي از سوي شركت داراي پروانه يا مجوز فروش PLH/MAH))ممهور به مُهر سفارت جمهوري 
اسلامي ايران دركشور مبدأ 
ب ) نامه انتصاب نمايندگي جديد از سوي شركت داراي پروانه يا مجوز فروش PLH/MAH)) ممهور به مُهر سفارت جمهوري اسلامي ايران دركشور مبدأ مطابق با بند 3 ماده ۲
ج ) گواهي ثبت نمايندگي از وزارت بازرگاني ج.ا. ايران  
پس از ارسال موارد “ الف تا ج ” شماره ثبت دارو IRC)  (براي محصول ثبت شده به نمايندگي جديد انتقال خواهد يافت.
 
۲-۷) تغيير در نام و يا آدرس شركت داراي پروانه يا مجوز فروش PLH/MAH)) : 
       ارائه CPP جديد (براي هر محصول با اعمال تغييرات لازم به طور جداگانه) مطابق با بند 4 ماده ۲ 
 
۳-۷) تغيير در مالكيت شركت داراي پروانه يا مجوز فروش PLH/MAH)): 
الف ) برگه نمايندگي مطابق با بند 3 ماده ۲
ب ) گواهي ثبت نمايندگي از وزارت بازرگاني ج.ا.ايران 
ج ) نامه رسمي از شركت قبلي مبني بر واگذاري مالكيت به شركت جديد ممهور به مُهر سفارت ج.ا.ايران در كشور مبدأ 
د ) CPP جديد (براي هر محصول با اعمال تغييرات لازم بطور جداگانه) مطابق با بند 4 ماده ۲ 
 
 ۴-۷) تغيير محل/محل هاي توليد وبسته بندي : 
الف ) CPP جديد (براي هر محصول با اعمال تغييرات لازم به طور جداگانه) مطابق با بند 4 ماده ۲
ب ) اصل گواهي تأييديه GMP محل/محل هاي توليد وبسته بندي جديد 
ج ) پاسخ قابل قبول آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو براي اولين محموله وارداتي از محل جديد 
د ) نامه رسمي از شركت داراي پروانه يا مجوز فروش PLH/MAH)) مبني بر اينكه كليه موارد ذكر شده در Dossier كه قبلا ارائه شده در محل/محل هاي توليد وبسته بندي جديد رعايت مي گردد.
 
۵-۷) تغيير در مباحث پرونده دارو  (Dossier): 
هرگونه تغيير در موضوعات مندرج درDossier (فرمولاسيون ، روش ساخت ، بسته بندي و...) بايد با مدارك كامل وبطور رسمي به اداره كل نظارت بر امور دارو و موادمخدر ارائه گردد. تائيد واعلام اعمال تغييرات پس از صدور IRC ، به شركت داراي پروانه يا مجوز فروش PLH/MAH)) با مسئوليت مسئول فني شركت ثبت كننده بلامانع مي باشد.
ماده ۸ ) ضوابط بررسي پيش فاكتور(Proforma) جهت صدور مجوز ورود : 
پذيرش پيش فاكتور(Proforma) پس از ثبت فرآورده مطابق ضوابط ذيل صورت خواهد پذيرفت :
۱-۸)  ارائه پيش فاكتور(Proforma) در سه نسخه كه صحت كليه مندرجات كيفي آن به تأييد مسئول فني شركت واردكننده (با مُهر و امضاء) رسيده باشد. 
 ۲-۸ ) نام غير اختصاصي (INN) 8 ، نام اختصاصي ، شكل و دوزاژ فرآورده مي بايست در پيش فاكتور(Proforma) درج شده و مطابق با Dossier باشد. 
۳-۸ ) نام و آدرس دقيق كارخانه وكشورتوليدكننده در پيش فاكتور(Proforma)ذكر شده و با مدارك ارسالي مطابقت داشته باشد. 
۴-۸ ) نوع بسته بندي وPack Size محصول در پيش فاكتور(Proforma)، ذكر گردد و با Dossier مربوطه مطابقت نمايد.
۵-۸ ) عمر قفسه اي(  ( Shelf Lifeمحصول دقيقاً ذكر شده و محصول موردنظر از عمر قفسه اي مناسبي در زمان حمل برخوردارباشد(در هنگام ورود فرآورده حداقل   مدت عمر قفسه اي باقي مانده باشد.)
 
ماده ۹ ) ضوابط بررسي فاكتور(Invoice) جهت صدور مجوز ترخيص : 
كليه شركتهاي وارد كننده به شرط رعايت موارد ذيل مي توانند نسبت به ارائه فاكتور جهت ترخيص اقلام وارداتي اقدام نمايند :
فاكتور محصولي كه ثبت سفارش و پيش فاكتور(Proforma) آن قبلاً از سوي اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر پذيرفته شده، قابل قبول مي باشد. بديهي است چنانچه كالا بدون انتقال ارز وارد شده مي بايست قبلاً به اطلاع اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدررسيده باشد و در غيراينصورت مسئوليت بر عهده شركت واردكننده خواهد بود. 
۱-۹) ارائه فاكتور در ۳ نسخه كه صحت كليه مندرجات كيفي آن به تأييد مسئول فني شركت واردكننده (با مُهر و امضاء) رسيده باشد. 
۲-۹)  ارائه اصل نسخه متقاضي پيش فاكتور(Proforma) مربوطه 
۳-۹)  مشخصات پيش فاكتور(Proforma) شامل شماره و تاريخ آن دقيقاً در فاكتور قيد شده باشد. 
۴-۹) در فاكتور نام غير اختصاصي (INN)، نام اختصاصي ، شكل و دوز فرآورده ، Pack Size، نام دقيق كارخانه وكشور توليدكننده دقيقاً ذكر گرديده و با مندرجات پيش فاكتور(Proforma)مربوطه مطابقت نمايد. 
۵-۹ ) شماره سري ساخت محموله وارداتي و نيمه عمر قفسه اي قابل قبول دقيقاً در فاكتور ذكر شده باشد (در هنگام ورود فرآورده حداقل   مدت عمر قفسه اي باقي مانده باشد.) و درصورت عدم درج اين موارد در فاكتور ارائه Packing List حاوي اطلاعات مذكور الزامي است. (در Packing List شماره و تاريخ فاكتور مي بايست دقيقاً ذكر گردد.)
۶-۹ ) ارائه گواهي برگ آناليز مبدأ از سوي شركت مسئول ريليز دارو جهت كليه سري ساختهاي ارسالي طبق  فاكتوريا Packing List حاوي مشخصات و اطلاعات لازم « پيوست شماره 11 »
 نگهداري اصل گواهي برگ آناليز نزد مسئول فني شركت وارد كننده الزامي ميباشد.
 
 
 
 
 
8- International Non-Proprietary Name
۷-۹) چنانچه در فرمولاسيون محصول طبق Dossier موادي به كار رفته باشد كه نياز به اطمينان از عدم آلودگي به TSE / BSE 9 (مانند لاكتوز، منيزيم استئارات، ژلاتين، پلي سوربات ۸۰ و …) باشد، تكميل « پيوست شماره 12 »  براي هر فاكتور ارسالي درخصوص تأييد كتبي سلامت محصول طبق آخرين دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر توسط مسئول فني شركت واردكننده الزامي است. 
 
ماده ۱۰ ) شرايط و مدارك مورد نياز جهت پذيرش مسئوليت فني : 
۱-۱۰) شرايط احراز صلاحيت مسئول فني : 
۱-۱-۱۰ ) تابعيت ايران 
۲-۱-۱۰ ) عدم سوء پيشينه كيفري 
۱۰-۱-۳ ) دارابودن پروانه دائم داروسازي 
۱۰-۱-۴ ) دارابودن اطلاعات علمي لازم درخصوص وظايف فني مربوطه
۱۰-۱-۵ ) نداشتن اشتغال موظف در ساير پُست ها و مشاغل در ساعات پذيرش مسئوليت فني
۱۰-۱-6 ) عدم عضويت در هيئت مديره شركت.
 
۲-۱۰) مدير عامل شركت بايد مسئول فني واجد شرايط را به منظور انجام امور ثبت و ورود دارو به اداره كل  نظارت بر اموردارو و مواد مخدر معرفي و مدارك ذيل را( بطور كامل وهمزمان ) جهت بررسي ارسال نمايد  : 
 ۱۰-۲-۱) مدارك مربوط به ثبت شركت (تصوير اساسنامه و روزنامه رسمي مربوطه)
۱۰-۲-۲) تصوير پروانه دائم داروسازي
۱۰-۲-۳) تصوير صفحه اول شناسنامه
۱۰-۲-۴) سه قطعه عكس ۴*۳
۱۰-۲-۵) سوابق اشتغال
۱۰-۲-۶) اصل برگ عدم سوء پيشينه 
۱۰-۲-۷) فرم تكميل شده تعهدنامه « پيوست شماره ۱۳ »
۱۰-۲-۸) فيش پرداخت هزينه صدور پروانه مسئول فني ممهور به مهر امورمالي معاونت غذا ودارو
پس از ارسال مدارك و بررسي صلاحيت مسئول فني معرفي شده موضوع جهت اخذ رأي صلاحيت فني در كميسيون قانوني تشخيص (صلاحيت ساخت و ورود دارو و موادبيولوژيك) مطرح خواهد شد و درصورت موافقت ، پروانه مسئوليت فني صادر خواهد شد.
10-3) درصورت نياز به معرفي قائم مقام مسئول فني ، مسئول فني شركت بايد نسبت به معرفي فرد واجد شرايط به اداره كل  نظارت بر اموردارو و مواد مخدر اقدام نمايد و مدارك ذيل ( بطور كامل وهمزمان ) جهت بررسي ارسال گردد : 
۱۰-3-1) تصوير پروانه دائم داروسازي
۱۰-3-2) تصوير صفحه اول شناسنامه
۱۰-3-3) دو قطعه عكس ۴*۳
۱۰-3-4) سوابق اشتغال
۱۰-3-5) اصل برگ عدم سوء پيشينه 
۱۰-3-6) فرم تكميل شده تعهدنامه « پيوست شماره ۱4 »
 
9- BSE : Bovine Spongiform Encephalopathy /TSE : Transmissible Spongiform Encephalopathy
10-4) در صورت استعفاي مسئول فني ، شركت مي بايست تصوير استعفاي مسئول فني براي مديريت شركت را به همراه اصل پروانه مسئول فني به اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال نمايد. هم چنين شركت مي بايست مسئول فني جديد واجد شرايط را معرفي و مدارك ذكر شده در بند 10-2 را به اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال نمايد.
 
ماده ۱۱ ) ضوابط مربوط به مسئوليت فني :  
۱-۱۱) شرح وظايف مسئول فني : 
۱۱-۱-۱) بررسي و تأييد مفاد كليه مدارك ارسالي جهت ثبت و واردات براساس ضوابط مربوطه 
۱۱-۱-۲) هرگونه تغيير و اصلاح در مفاد مدارك ارسالي جهت ثبت و واردات بايد توسط مسئول فني پيگيري و نتيجه به اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدراعلام گردد. 
۱۱-۱-۳) ارائه و تأييد گواهي هاي مورد نياز وزارت بهداشت برحسب ضرورت 
۱۱-۱-۴) با توجه به مسئوليت پيشبرد اجرايي اصلاحات درخواستي در رفع نواقص ، مسئول فني بايد اقدامات اصلاحي و برنامه زمان بندي جهت رفع نواقص را در مهلت مقرر به اطلاع مدير عامل شركت و اداره كل نظارت بر امور دارو  ومواد مخدر برساند. 
۱۱-۱-۵) اعمال نظارت بر اجراي ضوابط سفارش دارو به گونه اي كه كيفيت دارو و بسته بندي مورد سفارش طبق مشخصات پذيرفته شده در Dossier بوده و كليه موازين، آئين نامه ها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رعايت شده باشد. 
تذكر: درجIRC وباركد بر روي جعبه بسته بندي محموله هاي وارداتي الزامي بوده و مسئول فني مي بايست بر اين امر نظارت داشته باشد .
۱۱-۱-۶) مسئول فني بايدعلاوه برGMP(Good Manufacturing Practice) با اصول (Good Storage Practice) GSP و (Good Distribution Practice)GDP  در نگهداري و توزيع دارو آشنايي كامل داشته كه از آن جمله عبارتند از : 
- بررسي و اطلاع از شرايط نگهداري ،  حمل و نقل و بسته بندي دارو طبق ضوابط مربوطه
- نظارت و بررسي شرايط رطوبت و حرارت هوا در انبار 
- نظارت و بررسي سيستم ايمني در انبار 
- نظارت بر اعمال روشهاي صحيح انبارداري و آموزش لازم به پرسنل 
- نظارت بر تحويل محموله هاي وارداتي به شركتهاي توزيع مجاز طبق ضوابط مربوطه
- نظارت بر سيستم Recall براي جمع آوري احتمالي داروهاي توزيع شده و احتمالاً مرجوعي و معيوب و ارائه گزارش به اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر
- نگهداري نمونه هاي داروهاي وارداتي از هر سري ساخت طبق ضوابط ابلاغي 
- اطلاع رساني به دست اندركاران حِرَف مختلف پزشكي براساس ضوابط مربوطه وتاييد موارد اطلاع رساني وتبليغاتي براي اخذ مجوزهاي لازم
- صدور مجوز توزيع برخي فرآورده هاي دارويي طبق ضوابط ابلاغي
- علاوه بر بايگاني كل كه شركت، مسئول ايجاد آن است مسئول فني موظف است مدارك زير را نگهداري نمايد : 
الف ) مدارك لازم براي اثبات اعمال نظارت هاي مربوطه 
ب ) مدارك رسيدگي به شكايات، پيگيري، ارجاع موارد به واحدهاي مربوطه و نتايج اقدامات انجام شده 
ج ) بخشنامه هاي جاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
د ) آمار واردات هر سال و ضايعات 
 
 
 
تبصره1 : ضوابط بررسي وآزاد سازي محموله هاي وارداتي دارو توسط مسئول فني در « پيوست شماره 15 » آورده شده است . مسئول فني موظف است فرم مربوطه را تكميل و به اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارائه نمايد.
تبصره2 : مسئول فني موظف است نمونه ومدارك مورد نياز جهت تحويل نمونه به اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا ودارو را آماده نمايد .  تعداد درخواستي فرآورده هاي داروئي جهت ارائه به آزمايشگاه در« پيوست شماره 16 » ومدارك مورد نياز جهت ارسال نمونه به آزمايشگاه در « پيوست شماره 17 »آورده شده است. 
 
۲-۱۱) تخلفات : 
هرگونه تخلف در انجام وظايف مسئول فني توسط كارشناسان اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته و نتايج كتباً به مسئول فني ابلاغ مي شود و درصورت عدم ارائه دلائل قابل قبول از سوي مسئول فني، موضوع جهت بررسي و اعلام نظر به كميسيون قانوني تشخيص (صلاحيت ساخت و ورود داروومواد بيولوژيك ) ارجاع مي گردد.
 
 
 
« پيوست شماره ۱ »
 
فرم درخواست ثبت و ورود دارو 
 
نام غيراختصاصي دارو( مطابق با فهرست دارويي ايران ) :
International Non-Proprietary Name:   
 
نام اختصاصي دارو :
Proprietary Name :
 
شكل دارويي و مقدار ماده / مواد مؤثره (مطابق با فهرست دارويي ايران) :
Pharmaceutical  Form & Dosage :
 
بسته بندي درايران (نوع، تعداد يا حجم ) :
Packing Form & Number in each pack/volume(In Iran) :
 
دسته دارويي :
Pharmaceutical Group:
 
نام سازنده (ها) و كشور(هاي) مربوطه :
 
Name of Manufacturer(s) /Country(s) : 
 
نام شركت داراي پروانه يا مجوز فروش در كشور مبدا :
Name of Product Licence Holder/Marketing Authorisation Holder/Country : 
 
نمايندگي در ايران :
Authorised Agent in Iran :
 
در صورتي كه محصول داراي تائيديه هاي معتبر بين المللي(FDA-EMEA,…) مي باشد ، ذكر گردد:
 
 
فهرست كشورهايي كه دارو در آنجا به ثبت رسيده است با ذكر نام اختصاصي مورد مصرف در آن كشورها :
نام كشور نام اختصاصي دارو
« پيوست شماره 2 »
 
 
Model certificate of a pharmaceutical product
 
Please refer to the guidelines for full instructions on how to complete this form and information on the implementation of the Scheme.
The forms are suitable for generation by computer. They should always be submitted as hard copy, with responses printed in type rather than handwritten.
Additional sheets should be appended, as necessary, to accommodate remarks and explanations.
 
Certificate of a pharmaceutical product1
This certificate conforms to the format recommended by the World Health Organization
No. of certificate
Exporting (certifying country):
Importing (requesting country):
1. Name and dosage form of the product:
1.1. Active ingredient(s)2 and amount(s) per unit dose3:
For complete composition including excipients, see attached4:
1.2. Is this product licensed to be placed on the market for use in the exporting country?5 (yes/no)
1.3 Is this product actually on the market in the exporting country?
If the answer to 1.2. is yes, continue with section 2A and omit section 2B. 
If the answer to 1.2 is no, omit section 2A and continue with section 2B6:
2.A.1. Number of product licence7 and date of issue:
2.A.2. Product licence holder (name and address):
2.A.3. Status of product licence holder8: (Key in appropriate category as defined in note 8)
2.A.3.1. For categories b and c the name and address of the manufacturer producing the dosage form is9:
2.A.4. Is a summary basis for approval appended?10 (yes/no)
2.A.5. Is the attached, officially approved product information complete and consonent with the licence?11 (yes/no/not provided)
2.A.6. Applicant for certificate, if different from licence holder (name and address)12:
2.B.1. Applicant for certificate (name and address):
2.B.2. Status of applicant: (Key in appropriate category as defined in footnote 8)
2.B.2.1. For categories (b) and (c) the name and address of the manufacturer producing the dosage form is:9
2.B.3. Why is marketing authorisation lacking? (not required/not requested/under consideration/refused)
2.B.4. Remarks13:
3. Does the certifying authority arrange for periodic inspection of the manufacturing plant in which the dosage form is produced? (yes/no/not applicable)14
If not or not applicable, proceed to question 4.
3.1. Periodicity of routine inspections (years):
3.2. Has the manufacture of this type of dosage form been inspected? (yes/no)
3.3 Do the facilities and operations conform to GMP as recommended by the World Health Organization?15 (yes/no/not applicable)14 
4. Does the information submitted by the applicant satisfy the certifying authority on all aspects of the manufacture of the product16: (yes/no)
If no, explain:
Address of certifying authority:
Telephone:
Fax:
Name of authorized person:
Signature
Stamp and date
 
Explanatory notes
1. This certificate, which is in the format recommended by WHO, establishes the status of the pharmaceutical product and of the applicant for the certificate in the exporting country. It is for a single product only since manufacturing arrangements and approved information for different dosage forms and different strengths can vary. 
2. Use, whenever possible, International Nonproprietary Names (INNs) or national nonproprietary names. 
3. The formula (complete composition) of the dosage form should be given on the certificate or be appended. 
4. Details of quantitative composition are preferred but their provision is subject to the agreement of the product-licence holder. 
5. When applicable, append details of any restriction applied to the sale, distribution or administration of the product that is specified in the product licence. 
6. Sections 2A and 2B are mutually exclusive. 
7. Indicate, when applicable, if the licence is provisional, or the product has not yet been approved. 
8. Specify whether the person responsible for placing the product on the market: 
a. manufactures the dosage form; 
b. packages and/or labels a dosage form manufactured by an independent company; or 
c. is involved in none of the above. 
9. This information can only be provided with the consent of the product-licence holder or, in the case of non-registered products, the applicant. Non-completion of this section indicates that the party concerned has not agreed to inclusion of this information. It should be noted that information concerning the site of production is part of the product licence. If the production site is changed, the licence has to be updated or it is no longer valid. 
10. This refers to the document, prepared by some national regulatory authorities, that summarizes the technical basis on which the product has been licensed. 
11. This refers to product information approved by the competent national regulatory authority, such as Summary Product Characteristics (SPC) 
12. In this circumstance, permission for issuing the certificate is required from the product-licence holder. This permission has to be provided to the authority by the applicant. 
13. Please indicate the reason that the applicant has provided for not requesting registration. 
a. the product has been developed exclusively for the treatment of conditions — particularly tropical diseases — not endemic in the country of export; 
b. the product has been reformulated with a view to improving its stability under tropical conditions; 
c. the product has been reformulated to exclude excipients not approved for use in pharmaceutical products in the country of import; 
d. the product has been reformulated to meet a different maximum dosage limit for an active ingredient; 
e. any other reason, please specify. 
14. Not applicable means the manufacture is taking place in a country other than that issuing the product certificate and inspection is conducted under the aegis of the country of manufacture. 
15. The requirements for good practices in the manufacture and quality control of drugs referred to in the certificate are those included in the thirty-second report of the Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations, WHO Technical Report Series No. 823, 1992, Annex 1. Recommendations specifically applicable to biological products have been formulated by the WHO Expert Committee on Biological Standardization (WHO Technical Report Series, No. 822, 1992, Annex 1). 
16. This section is to be completed when the product-licence holder or applicant conforms to status (b) or (c) as described in note 8 above. It is of particular importance when foreign contractors are involved in the manufacture of the product. In these circumstances the applicant should supply the certifying authority with information to identify the contracting parties responsible for each stage of manufacture of the finished dosage form, and the extent and nature of any controls exercised over each of these parties. 
« پيوست شماره 3 »
 
 
List of Countries in Which (Name of Drug with Strenght and Pharmaceutical Form ) is Registered : 
 
We hereby confirm that , to the best of our knowledge , the following list is a true representation of the registration status of the preparation (Name of Drug).
 
Marketed
Since Registration No Registered Since Trade Name Country
 
 
 
Name and Title of  Responsible Official in the Company : 
 
Signature of Responsible Official in the Company : 
 
Date and Stamp : 
 
 
 
« پيوست شماره 4 »
 
Drug Importing Application Form
 
1- Drug information 
Product (Trade) name (as used in the country of origin) :
Acitve substance (s) :
Strength :
Pharmaceutical form :
Route of administration :
Container,closure and administrative device (s) :
Pack size and strengths used in the country of origin :
Pack size for Iran :
Shelf life period (In the country of origin):
Shelf life period (In Iran):
Shelf life (after reconstitution or dilution) :
Shelf life (after first opening container) :
Storage conditions :
 
2- Manufacturer 
 
Product licence/ Marketing authorisation holder (Name, address & country) :
Number and date of the first marketing authorisation / Renewal (In the country of origin):
Number and date of the first marketing authorisation (In the world) :
Number of  product licence and date of issue:
Manufacturer of finished product (Name, address & country) :
 
 
 
Responsibility Name , Address & Country
Manufacturer(s) of the active substance(s):
Manufacturer(s) of dosage form :
Labelling :
Primary packaging :
Secondary packaging :
Analytical testing :
Batch release :
Final release :
Alternative manufacturing site/packaging site:
 
3- Authorised agent in Iran 
Name & address :
 
4- Qualitative and quantitative composition 
4-1- Qualitative and quantitative composition in terms of the active substances (s) and the excipients (s)
- List the active substance (s) separately from the excipient (s)
Name of the active substance (s)* Quantity Unit Reference
 
Name of the excipient (s)* Function Quantity Unit Reference
     Note : * the active substance should be declared by it’s recommended INN. Accompanied by it’s salt or hydrate relevant. 
 
 
    Details of any overages-these should not be included in the formulation columns but stated below : 
- Active substance (s) : 
- Excipient (s) : 
 
- Incompatibilties of the excipients : 
 
4-2-a- List of materials of animal and/or human origin contained or use in the manufacturing process of the medicinal product.
NONE
 
Name Function Human Animal
(to be precised) Animal origin
Susceptible to TSE
AS EX R
Yes NO
Yes NO
Yes NO
Yes NO
Yes NO
 
* AS = Active substance , EX = Excipient (including starting materials used in the manufacture of the active substacnce/excipeient) , R = Reagent/culture medium. 
 
4-2-b- List of constituents from other origins 
 
4-3- Coloring , flavoring and perfume compounds 
 
4-4- A specimen of the lable and leaflet 
 
5- Clinical particulars 
5-1- Therapeutic indications 
 
5-2- Pharmacodynamic properties 
 
5-3- Pharmacokinetic properties 
 
5-4- Contra – indications 
 
5-5- Warnings and precautions 
 
5-6- Interaction with other medicinal products and other forms of interaction 
 
5-7- Use in pregnancy and lactation 
 
5-8- Effects on ability to drive and use machines 
 
5-9- Undesirable effects 
 
5-10- Overdose 
 
 
6- Names and titles of official signatories of regisration dossier/Signature 
- This is  to certify that the information contained here in is true and correct. 
- Name and title of responsible official in the company : 
- Signature of responsible official in the company : 
- Date and Stamp : 
- Full address : 
« پيوست شماره 5 »
 
دستورالعمل اولويت بندي فرآيند ثبت وبررسي  پرونده دارويي(Dossier)
دراداره كل نظارت بر امور داروومواد مخدر
 
بند۱ ) از تاريخ ابلاغ اين دستور العمل (۸۵/۳/۱) كليه پرونده هاي محصولات دارويي با دو شاخص توليد يا وارداتي بودن فرآورده هاي توليد داخل و وارداتي موجود در بازار اولويت بندي مي گردند.
بند۲ ) كليه پرونده ها در يكي از چهار گروه ذيل مورد بررسي قرار خواهند گرفت.(مبنا از زمان تحويل پرونده دارويي به اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ميباشد.)
الف  )   مسير ۱                            ۳  ماهه 
ب    )   مسير ۲                             ۶  ماهه 
ج    )   مسير ۳                             ۱۲ ماهه 
د    )   مسير ۴                             ۲۴ ماهه
تبصره : مدت زمان لازم جهت تكميل نواقص  مدارك ارسالي مشمول زمانهاي فوق نمي باشد.
بند۳ ) با توجه به شاخص هاي مذكور در بند 1 اولويت زماني بررسي پرونده هاي دارويي به قرار زير خواهد بود .
مسير۱
( ۳ ماهه )     درخواست واردات دارويي كه توليد داخل يا واردات ندارد.
 
مسير ۲
(۶  ماهه )     درخواست واردات دارويي كه داراي يك منبع توليد داخل و يا يك منبع واردات است.
 
مسير۳
(۱۲ ماهه )     درخواست واردات دارويي كه توليد داخل ندارد ودو يا سه منبع  وارداتي دارد.
 
 مسير ۴
( ۲۴ ماهه )    ساير موارد
 
تبصره ۱ : بررسي پرونده داروهاي گياهي و فرآورده هاي بيولوژيك از مسيرهاي فوق تبعيت نمي كنند.
تبصره ۲ : مبناي تعداد واردكننده ويا توليد كننده  يك محصول وجود فرآورده داراي پروانه ساخت يا مجوز ورود از اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ميباشد .
تبصره ۳ : در صورتي كه يك شركت پرونده توليد يا واردات دارويي را ارائه نمايد  ولي ظرف مدت زمان  تعيين شده  پرونده را تكميل ننمايد آن پرونده به مدت شش ماه از روند بررسي خارج خواهد  شد. 
تبصره ۴ : در صورت وجود اضطرار در مورد يك دارو يا پرونده خاص با پيشنهاد مدير كل نظارت  بر اموردارو ومواد مخدر  وموافقت  معاونت غذا ودارو ضرورت در اولويت بندي  لحاظ خواهد شد  .
 
 
 
 
« پيوست شماره 6 »
پرسشنامه ثبت دارو و اختصاص IRC مخصوص واردات در نظام اطلاعات رايانه‌اي
اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر
 
IRC شماره‌اي مشترك در نظام اطلاعات دارويي كشور براي هر محصول مي‌باشد كه كلية اطلاعات مربوط به هر دارو در اين نظام از طريق اين كد قابل دستيابي است. از اين‌رو دريافت اين شماره و درج آن بر روي بسته‌بندي هر دارو الزاميست. جهت اختصاص اين شماره خواهشمند است اين پرسشنامه بعد از تكميل (بدون خط خوردگي) به دفتر برنامه‌ريزي تحويل گردد. لازم است پاسخها بزبان سوال باشد. و کپي رنگي طرح جعبه (آرت ورک) نيز ضميمه گردد.
نام دارو:
  
Drug Name:
 
INN Name*:
*طبق مصوبات شوراي بررسي و تدوين داروهاي ايران
 
شکل دارويي(طبق مصوبات شوراي بررسي و تدوين داروهاي ايران): Dosage form:
کوچکترين شکل قابل مصرف: Packing form:
روش مصرف: Route of Administration:
شرح کامل بسته بندي (جنس، تعداد):
شرايط نگهداري:
 
EAN  Number*:
*اين شماره مي‌تواند شماره اختصاص يافته توسط شركت سازنده يا شماره اختصاصي توسط شركت واردكننده در مركز شماره‌گذاري كالا وخدمات باشد (با ساختارEAN13).
Manufacturer Name: Importer Name:
Importer Fax: Importer Tel:
Manufacturer Email: Manufacturer Fax:
Manufacturer Address:
              Sign&Seal
 
 
 
 
« پيوست شماره ۷ »
 
Contents of Dossier
 
PART A: Administrative and Prescribing Information                                                         
 
 A.1. Summary of  Product Characteristics 
 
A.2. Pharmacology and Toxicology Reports 
 
A.3. Clinical Trials 
 
 A.4. Bioequivalency Study
 
 A.5. Labeling 
        A.5.1. Original Labeling 
A.5.2. Persian / English Labeling
 
 A.6. Package Leaflet 
          A.6.1. English Package Leaflet 
         A.6.2. Persian Package Leaflet 
 
A.7. Sample of Product 
 
PART B : Drug Substance                                                                
 
B.1. Name and Site(s) of Manufacture
             
B.2. Specifications and Routine tests                                                                                                               Nomenclature and Descriptions  B.3.
        B.3.1. Condensed Formula   
        B.3.2. Chemical Abstracts Name 
        B.3.3. CAS Number 
        B.3.4. Non-proprietary Name(INN) and United state, Adopted name (USAN) 
    B.3.5. Description
                                                                                                                                    
B.4. Method of Manufature 
      B.4.1. Flow Chart of the Synthesis
 
B.5. Development  Chemistry
       B.5.1. Evidence of Structure
       B.5.2. Physico-Chemical Characterization 
       B.5.3. Analytical Validation
          
B.6. Impurities 
        B.6.1. Organic Impurities (Related Substances)
       B.6.2. Volatile Impurities (Residual Solvents)
 
 
 
B.7. Batch Analysis 
    B.7.1. Certificate Analysis and Batch Analysis 
    B.7.2. Reference Standard or Materials
 
 
B.8. Container Closure System
 
B.9. Stability Studies (According to ICH Requirements) 
 
B.10. References
 
PART C : Drug Product 
 
C.1. Manufacturer(s) Name and Address
 
C.2. Description and Composition of Drug Product 
       C.2.1. Composition 
       C.2.2. Pharmaceutical Development 
 
C.3. Method of Preparation 
      C.3.1. Manufacturing Formula Standard
  C.3.2. Manufacturing Process 
     C.3.3. Flow chart of Manufacturing Process 
C.3.4. Equipments 
C.3.5. Validation of the Manufacturing Process 
 
 C.4. In-process Controls
 
C.5. Re-process
 
C.6. Control of Starting Materials 
       C.6.1. Active Substance (s) 
               C.6.1.1. Active Substance(s) Described in a Pharmacopoeia
               C.6.1.2. Active Substance(s) Not Described in a Pharmacopoeia
               C.6.1.3. Scientific Data 
                          C.6.1.3.1. Manufacturer 
                         C.6.1.3.2. Certificate Analysis and Batch Analysis 
                         C.6.1.3.3. Reference 
 
       C.6.2. Other Ingredients 
               C.6.2.1. Excipients Described in a Pharmacopoeia
               C.6.2.2. Excipients Not Described in a Pharmacopoeia 
               C.6.2.3. Scientific Data 
                         C.6.2.3.1. Manufacturer  
                         C.6.2.3.2. Certificate and Batch Analysis 
      C.6.3. BSE / TSE  Risk Clarification 
      C.6.4. Packaging Material 
               C.6.4.1.Specification and Routin Tests 
                         C.6.4.1.1. Primary Packaging 
                         C.6.4.1.2. Secondary Packaging 
              C.6.4.2. Scientific Data
                         C.6.4.2.1. Manufactarer 
                        C.6.4.2.2. Batch Analysis 
C.6.4.2.3. Compatibility                                                                                                       
                                                                                       
C.7. Control Tests on the Finished Medicinal Product 
         C.7.1. Release Specifications 
         C.7.2. Control Methods 
               C.7.2.1. Test Procedures for ldentification and Quantitative Determination of Active  Substance(s) 
               C.7.2.2. Identification and Determination of Other Ingredients 
               C.7.2.3. Determination of Pharmaceutical-Technical Properties 
      C.7.3. Scientific Data 
               C.7.3.1. Validation of Analytical Methods 
C.7.3.2. Certificate Analysis and Batch Analysis                                                                         
 
 C.8. Stability                                                                                        
        C.8.1. Stability Tests on the Active Substance(s) 
       C.8.2. Stability Tests on the Finished Product
               C.8.2.1. Stability Specification 
                            C.8.2.2. Batches Tested and Packaging 
                                   C.8.2.2.1. Batches Tested According to ICH Guidelines 
                        C.8.2.2.2. Supportive Stability Data 
              C.8.2.3. Stability Tests After Reconstitution or After First Opening 
              C.8.2.4. Study Methods 
                        C.8.2.4.1. Batches Tested According to ICH Guidelines 
                        C.8.2.4.2. Supportive Stability Data (Real-Time Studies) 
 
             C.8.2.5. Stability Data Tables 
             C.8.2.6. Supportive Stability Data 
             C.8.2.7. Conclusions 
             C.8.2.8. Stability Tests after Reconstitution or After First Opening 
             C.8.2.9. Ongoing Stability Studies
 
 
تذکر1 : هرگونه اشتباه تايپي واصلاح در متن پرونده دارو(Dossier)  از جمله محدوده هاي استاندارد ونتايج آزمايشات ارسالي قابل قبول نخواهد بود .
تذكر2 : گزارشات فارماكولوژي و توكسيكولوژي فقط در محل شركت موجود باشد تا در صورت نياز به اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال گردد. 
تذكر3 : براي اقلامي كه برند اصلي نمي باشندPSUR(s) محصول مي بايست به همراه پرونده ثبت به اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ارسال گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« پيوست شماره ۸ »
 
شرايط بسته بندي داروهاي وارداتي
 
1 ) رعايت قوانين ومقررات مربوطه در خصوص برچسب وبسته بندي محصولات دارويي الزامي است .
2  ) ترجيحا مندرجات بسته بندي به صورت كامل و به دو زبان فارسي وانگليسي ارائه گردد .
تبصره : مندرجات لاتين بسته بندي و برگه راهنما صرفا به زبان انگليسي قابل قبول بوده وساير زبان ها (آلماني – فرانسوي و...) قابل قبول نمي باشد.
2-1 ) در صورتي كه ترجمه كامل فارسي تمام مندرجات مقدور نباشد مشخصات ذيل مي بايست به زبان فارسي روي جعبه ( Outer Packaging* ) درج گردد.
2-1-1 ) نام محصول دارويي (نام غير اختصاصي و اختصاصي دارو) باذكر شكل ودوز دارويي
2-1-2 ) راه وروش مصرف وهرگونه توصيه به بيمار به نحو مقتضي به اطلاع مصرف كننده برسد. ( با استفاده از برگه راهنما يا درج هشدارها روي بسته بندي ) .
2-1-3 ) (ترجيحا ) هشدارعدم مصرف در دوران بارداري ( داروها ي گروه  ( X
2-1-4) درج جمله "دور از دسترس كودكان نگهداري نماييد."
2-1-5 ) درج جمله " به برگه راهنماي دارو مراجعه شود."
2-1-6 ) نام نمايندگي در ايران
2-1-7 ) شرايط نگهداري
2-1-8 ) درج عبارت "شماره ثبت دارو در ايران" وباركد باساختار EAN 13 روي بسته بندي(Outer Packaging*)الزامي است .(مثال : شماره ثبت دارو در ايران : 1228085962 )
درصورتي كه دارويي بدون Outer Packaging وارد گردد درج "شماره ثبت دارو در ايران" (IRC) روي بسته بندي اوليه (Immediate Packaging*) الزامي است .
2-2 ) درج اطلاعات ذيل روي بسته بندي هايي به شكل ويال ، آمپول ، كارتريج ، بليستر و استريپ و داروهايي كه با جعبه ) (Outer Packagingعرضه مي گردند  صرفا به زبان انگليسي بلامانع ميباشد. 
2-2-1 ) نام محصول دارويي (نام غير اختصاصي و اختصاصي دارو) باذكر شكل ودوز دارويي
2-2-2 ) نام شركت داراي پروانه يا مجوز فروش PLH/MAH)) وكشور
2-2-3 ) شماره بچ سازنده 
2-2-4 ) تاريخ انقضاء ( ماه / سال )
 
 
 
 
 
 
 
* Outer Packaging  : بسته بندي اي كه بسته بندي ابتدايي (Immediate Packaging)در داخل آن قرار داده مي شود.
Immediate Packaging* : ظرف يا شكلي از بسته بندي كه در تماس بدون واسطه با محصول دارويي مي باشد.
2-3) مندرجات روي كارتن يا شرينك بايد به زبان فارسي وانگليسي باشد . 
حداقل اطلاعاتي كه بايستي روي كارتن يا شرينك درج گردد به شرح ذيل ميباشد.
2-3-1 ) نام محصول دارويي (نام غير اختصاصي و اختصاصي دارو) باذكر شكل ودوز دارويي
2-3-2 ) شماره بچ سازنده
2-3-3 )شرايط نگهداري
2-3-4 ) نام شركت داراي پروانه يا مجوز فروش PLH/MAH)) و كشور
2-3-5 ) تاريخ انقضاء ( ماه / سال )
شركت مي تواند نسبت به ترجمه وتهيه برچسب والصاق آن روي كارتن يا شرينك در داخل كشور اقدام نمايد.
 
3 ) شركت وارد كننده موظف است از اولين محموله برگه راهنما به زبان فارسي را به نحو مقتضي همراه با فرآورده عرضه نمايد .
3 -1 ) برگه راهنماي دارو(Patient Information Leaflet) به صورت كامل ترجمه و به هر دو زبان فارسي وانگليسي ارائه گردد.
3-2 ) در صورتي كه فرآورده دارويي دو برگه راهنما براي بيمار وپزشك داشته باشد تنها ترجمه برگه راهنماي بيمار به زبان فارسي كافي است ولي برگه راهنماي پزشك به زبان انگليسي بايد به همراه فرآورده عرضه گردد.
3-3 ) درج نام ونشاني ، شماره تلفن ونمابر و آدرس الكترونيكي نمايندگي در ايران در برگه راهنما الزامي است .
3-4 ) ترجمه برگه راهنما و بسته بندي با درج جمله " مورد تائيد مسئول فني ميباشد " وبا مهر وامضاي مسئول فني نمايندگي در ايران (شركت ثبت كننده) مي بايست  همراه با ساير مدارك ثبت ارائه گردد .
3-5 ) مسئوليت عدم انطباق مطالب مندرج در برگه راهنما ، بسته بندي، كارتن وشرينك با داروي اصلي بر عهده مسئول فني شركت ميباشد. 
4 ) نمايندگي كمپاني درايران موظف است حداكثر پس از مدت يكسال از اخذ تاريخ راي از كميسيون قانوني تشخيص (صلاحيت ساخت وورود دارو ومواد بيولوژيك ) جهت واردات ، دارو را با بسته بندي وبرگه راهنما به زبان فارسي همراه با شماره ثبت دارو در ايران وباركد چاپ شده ارائه نمايد .
تبصره 1 : نمايندگي كمپاني درايران ميتواند در مدت ياد شده دارو را به زبان انگليسي وبا برگه راهنماي فارسي عرضه نمايد.
تبصره 2 : درج نام غير اختصاصي علاوه برنام اختصاصي محصول روي بسته بندي وبرگه راهنماي دارو الزامي ميباشد .
5 ). شركت مي تواند در موارد خاص مانند تعداد كم اقلام وارداتي وكمبودهاي دارويي بنا به تشخيص اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر، دارو را با International Pack (به زبان انگليسي ) وارد نمايد. در ساير موارد خاص، لازم است موضوع به صورت مكتوب به اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدرجهت بررسي و اظهار نظر اعلام گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« پيوست شماره ۹ »
 
فرم ارزيابي پرونده ثبت داروي وارداتي
 
نام غير اختصاصي مطابق با فهرست دارويي ايران  :
 
نام اختصاصي: 
 
شكل دارويي : ميزان ماده مؤثره : راه مصرف : 
نوع بسته بندي: تعداد بسته بندي :
شرايط نگهداري و  حمل و نقل : مدت پايداري : 
نام شركت ثبت كننده : 
نام مسئول فني : نام شركت وارد كننده : 
نام مسئول فني :
با توجه به موارد زير مدارك ثبت داروي مذكور مطابق با مشخصات ذكر شده و ضوابط مربوطه  جهت بررسي كارشناسي ارائه مي گردد : 
1) ۱) فرآورده از نظر نام، شكل دارويي و مقدار ماده مؤثره با فهرست دارويي ايران انطباق كامل دارد. 
2) ۲) پرونده ساخت دارو(Dossier) توسط اينجانب مسئول فني شركت ثبت كننده بررسي شده وصحت كليه مطالب آن مورد تاييد ميباشد .
3) 3) مشخصات فرد مسئول ريليز و فرد داراي صلاحيت (Qualified Person) همراه با اصل نمونه امضا افراد مذكور ضميمه پرونده مي باشد .
نام مدير عامل شركت ثبت كننده : 
 
مُهر و امضاء : 
تاريخ : نام مسئول فني شركت ثبت كننده : 
 
مُهر و امضاء : 
تاريخ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
« پيوست شماره ۱۰ »
وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي
معاونت غذا ودارو
اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر
پروانه ورود دارو
Certificate of Medicine Registration in Iran
 
    شماره پروانه :                                                                                                                                                                              تاريخ صدور:
شماره ثبت دارو در ايران :
IRC (Iran Registration Code) :
نام غيراختصاصي دارو( مطابق با فهرست دارويي ايران ) :
International Non-Proprietary Name:   
نام اختصاصي دارو :
Proprietary Name :
شكل دارويي و مقدار ماده / مواد مؤثره (مطابق با فهرست دارويي ايران) :
Pharmaceutical  Form & Dosage :
 
بسته بندي درايران (نوع، تعداد يا حجم ) :
Packing Form & Number in each pack/volume(In Iran) :
 
دسته دارويي :
Pharmaceutical Group:
شرايط نگهداري :
Storage Conditions :
عمر قفسه اي: (در هنگام ورود فرآورده  مي بايست حداقل   مدت عمر قفسه اي باقي مانده باشد)
 
Shelf Life :
نام سازنده (ها) و كشور(هاي) مربوطه :
Name of Manufacturer(s) /Country(s) : 
 
 
نام شركت دارنده پروانه/ دارنده اجازه فروش در كشور مبدا :
Name of Product Licence Holder /Marketing Authorisation Holder/Country : 
 
نمايندگي در ايران :
Authorised Agent in Iran :
واردكننده :
Importer:
با توجه به آرا جلسه مورخ......................... كميسيون قانوني تشخيص (صلاحيت ساخت وورود دارو ومواد بيولوژيك ) با ثبت و ورود داروي مذكور موافقت گرديد .  وجه صدور پروانه دارو  به موجب قبض شماره............................... مورخ ......................... بانك.................................. به حساب شماره ................... خزانه داري كل پرداخت گرديده است . 
اعتبار اين پروانه از تاريخ صدور مشروط به رعايت كامل ضوابط ثبت وورود دارو چهار سال ميباشد.  
                                                                                                          
   مدير كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر
« پيوست شماره ۱۱ »
 
 
كليه برگهاي آناليز داروهاي ساخته شده وارداتي مي بايست در سربرگ شركت مسئول ريليز و حاوي اطلاعات زير باشد : 
1)          نام غيراختصاصي(INN) و نام اختصاصي دارو (درصورت ثبت با نام اختصاصي)
2) شكل و دوز دارويي
3) شماره سري ساخت محصول 
4) تاريخ ساخت و تاريخ انقضاء محصول 
5) تاريخ انجام آزمايشات 
6) آزمون هاي مربوطه به همراه Specification ها و نتايج آزمونها بصورت كمّي 
7) درج رفرانس انجام آزمايشات ( اعم از فارماكوپه يا روشIn-House (به همراه تأييديه مسئول مربوطه 
  تذكر : چنانچه برگ آناليز بصورت الكترونيكي تهيه شده باشد درج عبارت " بدون امضا دستي valid مي باشد " الزامي است .
8)
 
 
 
 
« پيوست شماره ۱۲ »
 
 
- اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر  : 
-
مدارك و مستندات موضوع فاكتور شماره ---------------- مربوط به داروي ------------براساس آخرين بخشنامه ابلاغي از سوي آن اداره كل مورد بررسي قرار گرفته و از نظر سلامت و عدم آلودگي به عامل  TSE/BSEبراساس اطلاعات موجود مورد تأييد اينجانب مي باشد. 
 
                        خانم / آقاي دكتر
                        مسئول فني شركت
                       امضاء
                      تاريخ
 
 
« پيوست شماره ۱۳»
 
 
وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي
معاونت غذا ودارو
 
 
 
 
تعهدنامه مسئول فني 
 
اينجانب ----------------فرزند ---------------به شناسنامه شماره -----------------صادره از -----------------  ساكن ----------------------------------- ---داراي مدرك---------------وپروانه داروسازي به شماره -------------- مورخ ----------- كه از تاريخ------------متقاضي پذيرش مسئوليت فني شركت ---------------------------جهت فعاليت در زمينه------- مي باشم با اطلاع كامل از شرح وظايف تعيين شده جهت مسئولين فني اعلام مي نمايم : 
1) ۱ ) عضو هيأت مديره شركت نمي باشم. 
    ۲) از تاريخ فوق الذكر در ساعات فعاليت اين شركت مطابق با ساعات اداري جهت نظارت و پيگيري امور طبق شرح وظايف مسئول فني در ساير مؤسسات مشغول بكار نمي باشم. 
2) ۳) قوانين و ضوابط و مقررات جاري و اصلاحات بعمل آمده را بطور كامل رعايت مي نمايم. 
3) ۴) درصورت انصراف از مسئوليت فني تا تاييد مسئول فني واجد شرايط معرفي شده وظايف خود را از تاريخ استعفا به مدت دو ماه انجام خواهم داد.
درصورتيكه خلاف اظهارات فوق ثابت شود مسئوليت قانوني آن بعهده اينجانب بوده و كميسيون قانوني تشخيص(صلاحيت ساخت و ورود دارو و موادبيولوژيك) حق سلب صلاحيت مسئوليت فني اينجانب را خواهد داشت.
 
 
نام و نام خانوادگي
امضاء متعهد
 
« پيوست شماره 14»
 
وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي
معاونت غذا ودارو
 
 
 
 
تعهدنامه 
 
  با توجه به آراي كميسيون قانوني تشخيص (صلاحيت ساخت و ورود دارو و موادبيولوژيك) مورخ 1/10/1382 مبني بر اينكه صلاحيت جانشين مسئول فني مشروط به پذيرش عواقب ناشي از اقدامات ايشان در اين سمت از طرف مسئول فني مورد تائيد ميباشد ،
لذا اينجانب ---------------------- مسئول فني شركت ---------- با اطلاع كامل از شرح وظايف محوله ، خانم / آقاي----------------فرزند -----------به شماره شناسنامه -------- صادره از ---------- ساكن -------------------داراي مدرك---------------  وپروانه داروسازي به شماره ------------ مورخ ----------را از تاريخ------------- بمدت---------- بعنوان جانشين خود جهت فعاليت در زمينه---------معرفي مي نمايم . 
بديهي است كليه مسئوليتهاي ناشي از اقدامات ايشان در اين سمت بطور تضامني بعهده جانشين و اينجانب خواهد بود ودر صورتيكه خلاف اظهارات فوق ثابت شود مسئوليت قانوني آن بعهده هر دو بوده و كميسيون قانوني تشخيص(صلاحيت ساخت و ورود دارو و موادبيولوژيك) حق سلب صلاحيت مسئوليت فني اينجانب را خواهد داشت.
اينجانب جانشين مسئول فني متعهد مي گردد كه هرگونه اقدام با اطلاع ، آگاهي و هماهنگي با مسئول فني انجام گيرد  .
 
                       نام و نام خانوادگي                                                                                          نام و نام خانوادگي    
                  امضاءجانشين مسئول فني                                                                                       امضاء مسئول فني                                                            
     
 
« پيوست شماره ۱5 »
 
ضوابط بررسي وآزاد سازي محموله هاي وارداتي توسط مسئول فني شركت واردكننده
 
به منظور تسريع  در دسترسي سريع  مردم به اقلام مختلف دارويي وارداتي ونظارت بيشتر مسئول فني شركت ،امور بررسي و آزاد سازي محموله وارداتي با رعايت شرايط ذيل به عهده مسئول فني شركت واردكننده گذاشته ميشود :
1-  اولين محموله وارداتي پس از ثبت نباشد .
2 -  اقلام دارويي جز مواد مخدر ، روان گردان ، فرآورده هاي بيولوژيك نباشد .
3-  منبع ثابت بوده باشد. 
4 -  سابقه واردات ومصرف در كشور را داشته باشد.
5 -  داراي شكايت از بازار مصرف وسابقه ريجكتي از طرف آزمايشگاه كنترل وزارت متبوع را نداشته باشد.
6 -  مسئول فني موظف است پس از ترخيص محموله از گمركات  حداكثر ظرف مدت 48 ساعت ، فرم صفحه بعد راتكميل وهمراه نامه شركت ،ريليز(Release) وآزاد سازي محموله را به اطلاع اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر برساند.
7 – بررسي وآزاد سازي اولين محموله وارداتي به عهده كارشناسان اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر ميباشد.
 
تذكر مهم : 
در صورتيكه بر اساس بررسي ها ونظر كار شناسان اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر مغايرت ويا عدول از اين دستور العمل تشخيص داده شود مراحل قانوني ذيل انجام خواهد شد :
1-  تذكر كتبي با درج در پرونده شركت  ومسئول فني  
2-  سلب اختيارات داده شده به شركت 
3- بررسي مجدد صلاحيت مسئول فني در كميسيون قانوني ذيربط  
 
 
فرم صفحه بعد توسط مسئول فني تكميل وبا مهر وامضاي مسئول فني به اداره كل نظارت بر امور دارو وموادمخدر ارائه گردد.   
 
 
« ادامه پيوست شماره ۱5 »
 
اطلاعات مربوط به محموله هاي داروهاي وارداتي
 
نام شركت ذينفع :
نام دارو/ شكل دارويي :
شماره سري يا سريهاي ساخت :
تاريخ انقضا :
تاريخ ساخت : 
شماره IRC  :
نام سازنده :
كشور سازنده :
شماره اعتبار اسنادي / شماره فاكتور :
سابقه واردات دارو از شركت سازنده :             بلي              خير  
تاريخ آخرين نمونه برداري ونتيجه آن (ذكر شماره نامه آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو) :
 
نامه آزمايشگاههاي كنترل غذا ودارومبني برتائيد اولين سري يا سري هاي ديگري از دارو :
 
نام شركت توزيع كننده :
 
شرايط نگهداري محموله مطابق با اطلاعات برچسب سازنده وفارماكوپه (دما ، رطوبت ، نور ،يخچالي و...)
 
مقدار محموله (نوع وتعداد واحدهاي بسته بندي ) :
 
وضعيت ظاهري بسته بندي : 
 
مداركي كه مورد بررسي قرار گرفته اند :
1) Packing List 
2)   فاكتور ممهور به مهر اداره كل نظارت بر امور دارو ومواد مخدر
3)   برگ آناليز به همراه كليه مدارك كنترل كيفي
4)   تصوير آخرين صورتجلسه بررسي محموله هاي دارو توسط كارشناسان اداره كل نظارت بر امور داروومواد مخدر
5)   نگهداري تعداد كافي نمونه ازهر سري ساخت ( به اندازه دو برابر نياز جهت انجام آزمايشات كامل كنترل كيفي )در انبار نمونه هاي بايگاني
 
وضعيت محموله فوق ( قابل آزاد سازي / غير قابل آزاد سازي ) :
امضاء مسئول فني  :
تاريخ :
« پيوست شماره ۱6»
 
  تعداد درخواستي فرآورده هاي داروئي جهت ارائه به اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو :
 
رديف نام فرآورده داروئي تعداد
۱ فرآورده هاي تزريقي با حجم زياد (سرم و …) 20 عدد
۲ فرآورده هاي تزريقي با حجم پائين (1و 2 cc) 100 عدد
۳ فرآورده هاي تزريقي با حجم (5 تا 10 cc) 100 عدد
۴ قطره ـ پماد و مشابه آن (استريل) 30 عدد
۵ محلولهاي خوراكي (شربت ـ سوسپانسيون و …) 20 عدد
۶ فرآورده هاي موضعي (پماد ـ كرم و اسپري) 20 عدد
۷ شامپو 15 عدد
۸ قرص و كپسول 200 عدد
۹ صابون 10 عدد
۱۰ شياف 100 عدد
۱۱ ويال تزريقي 30 عدد
۱۲ ماده اوليه جامد حداقل 25 ـ 50 گرم
۱۳ ماده اوليه مايع 250 ميلي ليتر ـ 500 ميلي ليتر
۱۴ تجهيزات پزشكي 50 عدد
 
تعداد نمونه هاي مربوط به داروهاي ضد سرطان وشيمي درماني نيز شامل موارد زير مي باشد:
 
رديف نام فرآورده داروئي تعداد
1 ويالها وآمپولها حداقل 30 عدد
2 قرصها وكپسولها حداقل 70 عدد
3 فرآورده هاي موضعي ومايعات حداقل 10عدد
 
در خصوص فرآورده هاي بيولوژيك مي بايست با واحد بيولوژيك اداره كل نظارت بر امور دارو وموادمخدر و واحد پذيرش ودريافت نمونه هاي واكسن و آنتي سراي اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو هماهنگي لازم به عمل آيد.
 
 
 
« پيوست شماره۱7»
 
مدارك مورد نياز جهت ارسال نمونه داروهاي وارداتي به اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو : 
-   مدارك كامل كنترل كيفي شامل برگ آناليز ، روش كار(در صورت In house بودن روش) به همراه مدارك معتبر سازي روش  (Validation)، پيكها ومحاسبات مربوطه 
-  استاندارد معتبر در بسته ، به همراه برگ آناليز مربوطه