دوشنبه 25 تير 1403      07:04
 
 
Text/HTML


 

Text/HTML
آمار بازدید
قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته

 


الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :

زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینه اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

ب : زمان درخواست تأمین خواسته

برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :
۱ – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.
۲ – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند .
۳ – در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید .

تذکر :در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده ۱۱۲ همان قانون) .

ج : دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته

در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده ۱۱۱ قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.

د : تشریفات رسیدگی

با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،‌به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید .

هـ : شرایط صدور قرار تأمین خواسته


برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است . شرایط عمومی شامل ذینفع بودن ، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد. برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و یا اینکه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد .

و : موارد صدور قرار تأمین خواسته
این موارد به دو دسته تقسیم می گردد . مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از:
۱ – دعوا مستند به سند رسمی باشد .
۲ – خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد .
۳ – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد .

در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین می باشد .

در غیر این موارد ، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد . بدین صورت که پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذکر ، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بعنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید .

ز :‌ درخواست تأمین برای دین مؤجل


مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است . اما در صورتی که موعد طلب یا مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید ، به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست یابد ، خواهان می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید اما برای صدور قرار تأمین خواسته دو شرط لازم است: اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد برعهده درخواست کننده تأمین می باشد . (ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

شکل درخواست
در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی نیز شرح آتی بعمل می آید.
نمونه هائی از فرم درخواست تأمین خواسته که قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه شده و همچنین ضمن اقامه دعوی مطرح شده و یا در جریان دادرسی اقامه گردیده است در ذیل آورده می شود :

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین
نام خانوادگی
نام پدر
شغل
محل اقامت
شهر – خیابان – کوچه – شماره – پلاک
خواهان
مشخصات فروشنده
خوانده
مشخصات خریدار
وکیل یا نماینده قانونی
مشخصات وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود)
تعیین خواسته و بهای آن
تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ …………….ریال
دلایل و منضمات دادخواست
فتوکپی مصدق سند رسمی عقد بیع ، فتوکپی مصدق سند مالکیت اتومبیل .
ریاست محترم دادگاه عموم ……….
احتراماً ضمن تقدیم فتوکپی مصدق ، سند رسمی عقد بیع اتومبیل و سند مالکیت آن ، خریدار صدرالذکر طبق سند رسمی شماره …………تنظیم شده در دفترخانه شماره ……. اتومبیل اینجانب را خریداری نموده است و متعهد گردیده در تاریخ مبلغ ……. در دفترخانه شماره ……. پرداخت نماید . نظر به اینکه در تاریخ مقرر اقدام به پرداخت مبلغ مزبور ننموده است ، مستند به بند الف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ …… را خواهانم .
محل امضاء – مهر – انگشت
و تاریخ ثبت دادخواست
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمائید .
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده
تاریخ / / امضاء
تاریخ
برگ دادخواست به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شغل
محل اقامت
شهر – خیابان – کوچه – شماره – پلاک
خواهان
مشخصات فروشنده
خوانده
مشخصات خریدار
وکیل یا نماینده قانونی
مشخصات وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود)
تعیین خواسته و بهای آن
۱- مطالبه مبلغ …………………………
۲- صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ……………………………
دلایل و منضمات دادخواست
۱ – سند رسمی عقد بیع اتومبیل ۲ – سند مالکیت اتومبیل

ریاست محترم دادگاه عمومی ……….
احتراماً ضمن تقدیم فتوکپی مصدق ، سند رسمی عقد بیع اتومبیل و سند مالکیت آن ، خریدار صدرالذکر طبق سند رسمی شماره ………تنظیم شده در دفترخانه شماره ……. اتومبیل اینجانب با مشخصات ………… را خریداری نموده است و متعهد گردیده در تاریخ …… مبلغ ……. را در دفترخانه فوق پرداخت نماید ، نظر به اینکه در تاریخ مقرر اقدام به پرداخت مبلغ مزبور ننموده است . لذا اولاً مستنداً به بند الف ماده ۱۰۸ تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ………… در ثانی تقاضای صدور حکم مبنی بر پرداخت ثمن با اتومبیل به مبلغ ………………… را خواهانم.
محل امضاء – مهر – انگشت
و تاریخ ثبت دادخواست
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمائید .
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده
تاریخ / / امضاء
تاریخ

قرار دادگاه
نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده است از آنجائی که دعوی وی مستند به سند رسمی شماره ………… می باشد دادگاه با استناد به بند الف ماده ۱۰۸ قرار تأمین خواسته معادل مبلغ ………………………ریال از خوانده صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است .
این قرار طبق ماده ۱۱۶ و ۱۱۷ ق.آ.د.م پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد .
رئیس شعبه ………………دادگاه عمومی

اجرای قرار تأمین خواسته

با آنکه هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد . ولی در تأمین خواسته ، بلحاظ حفظ حقوق مدعی ، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یاتفریط خواسته گردد قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ می گردد . (ماده ۱۱۷ قانون مذکور) به موجب ماده ۱۲۶ قانون مذکور اجرای قرار تأمین خواسته با توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول به شیوه اجرائی مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بعمل می آید.

تبدیل تأمین :
مقصود از تبدیل تأمین این است که دادگاه به عوض مالی که می خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است مال دیگری را توقیف نماید .

خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه توقیف کرده است و یا در جریان توقیف می باشد وجه نقد و یا اوراق بهادار به میزان همان مال ، در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد ، همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید ، مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد (ماده ۱۲۴ قانون مذکور) . اما این درخواست فقط یکبار می تواند از سوی محکوم علیه صورت گیرد و اگر محکوم به عین معین باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت خواهان است .

آثار تأمین خواسته
مستنداً به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مهمترین اثر تأمین خواسته این است که هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی که اقدام به توقیف اموال نموده است ، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبکاران اولویت دارد.

از طرف دیگر ، خوانده حق دارد در صورتی که قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان یا بیحقی دعوی گردد مثلاً دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و یا مدیر دفتر رد گردد و یا خواهان دعوی خود را مسترد نماید ، پس از قطعیت ، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید . برای دریافت خسارت اگر تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان صادر شده باشد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و یا به نحوی بی اثر شدنِ دادخواستِ وی ، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار ، خسارات خود را مطالبه نماید . مطالبه این خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی (مثل پرداخت هزینه دادرسی و غیره) می باشد . دادگاه با ابلاغ درخواست خسارت به خواهان به وی ۱۰ روز مهلت می دهد که دفاعیات خود را بیان نماید سپس دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید ، که رأی دادگاه در این خصوص قطعی می باشد اگر در مهلت ۲۰ روزه خوانده مطالبه خسارت ننماید ، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده ، به درخواست خواهان به او مسترد می شود . (ماده ۱۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)

اما اگر خوانده دعوی در مهلت ۲۰ روزه مبادرت به درخواست خسارت وارده ننماید‌ ، و یا قرار تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی و با استناد به بندهای الف و ب و ج ماده ۱۰۸ صادر شده باشد ، خوانده با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی (تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و غیره) در دادگاه صالح اقامه دعوی نموده و خسارات ناشی از اجرای تأمین خواسته را از خواهان مطالبه می کند که دادگاه در این خصوص رسیدگی نموده و با رعایت مقررات مسئولیت و احراز میزان خسارت وارده حکم به جبران خسارات می دهد .


کلید واژه:حقوق , دادگاه , دعوی , سند , غیرمنقول , مقررات , آئین دادرسی مدنی , بیع , آپارتمان , دادگستری , عقد , توقیف , خریدار , رضایت , سند رسمی , محکوم , حق , طرح دعوی , فروش , خسارت , قانون , ابلاغ , انتقال , قوانین , اموال , تجدیدنظر , قیمت , مدت , موقت , دعوا , لایحه , دادرسی , وکیل , شرایط , مسئولیت , محاکم , احکام , دادرسی مدنی , تضییع , قانونی , نفع , مالی , اتومبیل , معین , سهولت , نماید , سپرده , نقل و انتقال , محکوم علیه , آیین دادرسی مدنی , قانون آیین دادرسی مدنی , دادگاههای عمومی , قانون آیین دادرسی , قرار , خسارات , شرط , تجاری , خواهان , خوانده , حکم , مالکیت , مهر , قطعی , صلاحیت , فلسفه , دین , آئین , اعتراض , طرفین , صالح , اثر , پرونده , مدیر , طرح , پرداخت , بند , خواسته , تشریفات , اصل , نظر , رأی , بدوی , مدنی , رسمی , ارزیابی , انقلاب , علیه , عمومی , اثبات , اجرا , بدون , علت , تاریخ , رسیدگی , نقد , نماینده , صدور , قانونگذار , هزینه , کامل , شرح , کننده , دفترخانه , رد , شیوه , شعبه , قبول , صادره , ماده , آیین , عدم , تأمین , مال , منقول , استفاده , مصوب , دفتر , دعاوی , ثبت , اوراق , غیر , تنظیم , نام , بهای , دلایل , مطالبه , تفریط , خانوادگی , امور , رعایت , روز

 

 

حقوق, وكيل, وكلا, كانون وكلا, حقوق جزا, حقوق زنان, حقوق بشر, رشته حقوق, حقوق خصوصي, حقوق تجارت, قوه قضائيه, دادگستري, دادسرا, نشريه الكترونيكي, وكالت آن لاين, وكالت آنلاين, دولت و شهروند, قواعد اجتماعي, حقوق بين الملل, روابط ملت ها, دولت ها, اشخاص, سازمان ها, سازمانها, حقوق عمومي, حقوق اساسي, حاكميت ملي, توزيع قدرت, حقوق اداري, حقوق كيفري, افكار عمومي, قبح جامعه, حقوق مدني, حقوق بين الملل خصوصي, حقوق بين المللي عمومي, فلسفه حقوق, علم حقوق, حقوق عمومي, آئين نامه ها,ابلا غ, اتاق بازرگاني, اثاثيه ثابت, اثبات علي الظاهر, اجاره نامه, اجرائيه, اجرائيه سند رهني, اجماع, احضاريه, اختلاس, اداره اگاهي, ادعانامه, ارباب رجوع, از كار افتادگي, اساسنامه, استرداد, استعلام, استنكاف, استهلاك, استيضاح, استيناف, اسقاط حق, اسكله, اضافه برداشت, اضار ديان, اظهارنامه, اعتبارنامه, افراز, اقامتگاه, المثني, آمادگاه, اماره, امانت نامه, امريه, انبار, انجمن, انسداد دارايي, آنسيترال, اوراق بعادار, اوراق قرضه, بارانداز, بارگيري, بارنامه, بازار, بازپرس, بازرگاني, بايبك, بخشنامه, بخشنامه, بخشودگي, بداهت قضايي, بدهكار, بدهي, برائت, برات, برگ سپرده, بري الذمه, بزهكار, بستانكار, بنچاق, بنگاه, بنياد, بيع متقابل, بيع موجل, بيعانه, بيع نامه , بيمه, بيمه گذار, بيمه گر, بيمه نامه, بين الدول, پاداش, پاراف, پاياپاي, پذيره نويسي, پروانه, پروتكل, پرونده فراگير, پرونده, پزشك قانوني, پژوهش, پژوهش خوانده, پژوهشخواه, پس انداز, پسكرايه, پيش پرداخت, پيش داوري, پيش نويس, پيگيري قانوني, پيمانكار, تام الاختيار, تبرئه, تحريم, تذكاريه, ترابري, ترامي ضمان, ترخيص, تسويه حساب, تضامني, تعارض قوانين, تعهد نامه, تفاهمنامه , تنخواه گردان, تنخواه ,تندنويسي ,تهاتر ,توقيف ,جرح داور ,جرم‌شناسي ,جلسه عمومي ,چک بي‌محل ,چک ,حد نصاب ,حساب اماني ,حساب در گردش ,حساب سپرده ,حق اختراع ,حق تکثير ,حق متنازع‌فيه ,حق‌العبور ,حق‌العمل‌کاري ,حقوق مدني ,حقوق ,حقوق بشر ,حقوق بين‌الملل , ,حقوق بين الملل خصوصي ,حقوق خانواده ,حقوق خانواده ,حقوق فرهنگي ,حقوقدان, حکم غيابي ,خرق حجاب ,خلع يد ,دادخواست ,دادخواهي,دادرسي ,دادستان کل ,دادستان ,دادسرا ,دادگاه بخش,دادگاه بدوي ,دادگاه پژوهش,دادگاه,دادگستري , دادنامه ,داديار,داوري ,دزدي دريايي ,دستور کار ,دستورالعمل,دعوي , پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين, پورتال اطلاع رساني وكالت آن لاين, وكالت آن لاين, وكالت آنلاين, پرتال, پورتال, ايراهو ,شرکت‌نامه , دفاعيه ,دفترخانه ,دفتردار, دموراژ ,دين حال,ديه ,ديوان داوري ,ديوان عالي ,ديون منفور ,ذيحساب ,رسيد,رشوه ,رفع حجر,رهن ,روانامه ,رونوشت,سازمان اوقاف,سازمان ثبت احوال,سازمان ,سپرده‌گذاري ,سرپرست,سررسيد ,سرقفلي,سرمايه,سفته,سند قابل انتقال, سند,سوء رفتار,سوء نيت,سوگندنامه,سهام,شخص ثالث,شرکت با مسئوليت محدود,شرکت سهامي,شرکت غيرسهامي ,شناسنامه ,شهادتنامه,شهرباني,شهرداري,شهروندي,شورا,شکوائيه,صوابديد,صورتجلسه,ضرب‌الاجل,ضمانتنامه,ظهرنويسي ,عدالت ,عرفي ,عطف به ماسبق,عقد عاريه ,عقد معاوضي,علامت تجاري,عندالمطالبه,عهدنامه,غرامت,غصب,غيرانتفاعي,غيرمنقول,فرانشيز ,فسخ ,فقره,فورس ماژور,قاچاق,قانون اساسي,قانونقراردادقرارنامه,قرينه و اماره,قصاص, قولنامه,قوه قهريه, قيم,قيمومت ,کارآگاه ,کاردار ,کارشناس ,کالا ,کانون وکلاء ,کرايه ,کلانتري ,کلاه شرعي, ,کميته ,کميسيون ,کيفرخواست ,کيفري ,گذرنامه ,گرو ,گرونامه ,گمرک ,گواهي ,لازم‌التأديه ,لايحه م ,ماترک ,مالکيت عمومي ,ماليات ,مبايعه‌نامه ,محضر ,محموله ,محکمه ,مخترع ,مختل‌المشاعر , مدعي‌العموم ,مدني ,مدير ,مرتهن ,مزايده ,مستغلات ,مشاع ,مشروعيت ,مشکوک‌الوصول ,مصادره ,مصالحه , مضاربه‌اي ,مضمون‌له ,معافيت ,معاهده ,مفاصا حساب ,مقاوله‌نامه ,مقررات ,ممتنع ,مناقصه ,منضمات ,منقول ,موافقت‌نامه ,موجر ,موسسه ,موصي‌له ,موکل ,ميانجيگري ,نسيه ,نظريه احاله , نماينده ,نکول ,نيابت ,وارث ,وارد ثالث ,واسطه ,واگذاري ,وام ,واهب ,وجه‌الضمان ,ورثه ,ورشکستگي ,وساطت حقوقي ,وصول ,وصيت‌نامه ,وقف ,ولي ,وکالت ,وکيل پايه يک دادگستري ,وکيل تسخيري ,وکيل معاضدتي ,هبه ,هيئت مديره , حقوق بنيادين , حيات, نوع بشر, حقوق معاصر, حقوق نسل اول, حقوق نسل دوم, حقوق نسل سوم, سازمان ملل, كوفي عنان, دبير كل سازمان ملل, سازمان ملل, شوراي حقوق بشر, سازمان ملل متحد, کميساريار عالي حقوق بشر سازمان ملل, تمدن انساني, منشور حقوق بشر كوروش, اعلاميه حقوق بشر و شهروند, اعلاميه حقوق مردم زحمت كش و استثمارزده, اعلاميه جهاني حقوق بشر, كنوانسيون, رابطه دولت‌ها با يکديگر, رابطه دولتها با سازمانهاي بين‌المللي, رابطه سازمانهاي بين‌المللي با يکديگر,حقوق بشر بين‌المللي,حقوق سازمانهاي بين‌المللي, حقوق بين‌الملل اقتصادي, حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي, حقوق معاهدات, مسئوليت بين‌المللي دولتها و سازمانهاي بين‌المللي, نظام حقوقي, قوه مقننه, نظم حقوقي بين‌المللي, نظم حقوقي داخلي, آئين دادرسي, حقوق شکلي, دادگاه, لوايح, آئين دادرسي کيفري, آئين دادرسي مدني, حقوق دريايي, حقوق هوايي, چک, دلالي, حق العمل کاري, قرارداد حمل و نقل, قائم مقام تجارتي , ضمانت, ورشکستگي, اسم تجارتي, شخصيت حقوقي, قانون تجارت الکترونيک, قانون صدور چک, حقوق کار, مالکيت فکري, تاجر, رويه قضايي, جرم, معاون جرم، مصاديق معاونت، مباشر، حقوق کیفریقانون, حقوق, دادسرا, دادگاه, دادگستری, دادرسی, آئین‌نامه, مصوبه, تعزیرات, قصاص, حدود, قضا, عدالت, فقه, تعزیر, سایت حقوقی, حق, خانواده, قاضی, ثبت, اسناد, مدنی, اجرا, نفقه, مقالات حقوقی, حقوق تجارت, شورای حل اختلاف, حقوق جزا, حقوق جزاي عمومي, كارشناس رسمي, بزه, بزهکاری, مهریه, قضاوت, کیفری, كيفري, وکالت, وكالت, وکیل, وكيل, بیمه, زندان, عقدhoghoogh, Hoghoogh, hoqooq, hoqouq, law, ghanoon, dadsara, dadgah, dadgostari, tazirat, ghesas, qesas, ghazi,ainnameh, dadrasi, dadresi, sabt, nafaghe, tejarat, shora, maghaleh, maghale, kaifari, vekalat, online, vakil,

 

 

 

 

منوی داخلی
خانه
کارشناس رسمی
ترخیص کالا،بازرگانی
خدمات ثبتی و حقوقی
ثبت اختراع
علامت تجاری
ثبت نشان جغرافیایی
ثبت شرکت
ثبت طرح صنعتی
خدمات حقوقی
تقسیم ارث
اقامت در آلمان
ثبت شرکت در آلمان
اظهارنامه چیست
قرار تامین خواسته
چک بلامحل
قانون چک
حقوق خانواده
قانون کار
مقالات
تالار گفتگو
تماس با ما
Customs Clearance
International Reg