ثبت علامت تجاری،فروش علامت تجاری،ثبت نام تجاری،ثبت برند تجاری،09123707174 +02144283672،فروش برند تجاری،ثبت علائم تجاری،مدارک،هزینه،فرم،اظهارنامه،اداره ثبت انواع علائم تجاری
دوشنبه 25 تير 1403      09:04
 
 
Text/HTML


 

Text/HTML

آمار بازدید
انواع علائم تجاری
ثبت علائم تجاری،ثبت علامت تجاری،ثبت برند تجاری،ثبت نام تجاری،ثبت لوگو
انتخاب و ثبت علامت تجارتي تابع شرايط خاصي است كه در قوانين كشورهاي مختلف با توجه به عرف جامعه عفت عمومي اخلاق حسنه مصالح كشور و رعايت مسائل مذهبي و اخلاقي محدوديت هايي براي آن پيش بيني شده است. 
در اين قسمت ضمن بررسي علائم ممنوع انواع علامت تجارتي را بادر نظر گرفتن موارد فوق بيان مي داريم: 
 

1- علائم ممنوع : 
 

- پرچم مملكتي ايران و هر پرچمي كهدولت ايران استعمال آن را به طور علامت تجارتي منع كند. 
- علامت هلال احمر - نشانها - انگ هاي دولت ايران 
- پرچم رسمي ايران با علامت مخصوص جمهوري اسلامي وشعار الله اكبر 
- كلمات و يا عباراتي كه موهم انتساب به مقامات رسمي ايران باشداز قبيل دولتي وامثال آن 
- علامت موسسات رسمي مانندهلال احمرو صليب احمر ونظاير آن. 
- علائمي كه مخل انتظامات عمومي يا منافي عفت باشد. 
 

2- علائم تجارتي صنعتي و خدماتي 
 

درماده ١ ق.ث.ع.و.ا. علامت تجارتي درمعناي عام آن به كاررفته است و شامل هر گونه نشانه اي كه براي امتياز و تشخيص محصولات تجارتي و صنعتي وخدماتي و بالاخره محصولات مربوط به صنعتگران تجار و كشاورزان استعمال مي شود.مثلا ))شهروند)) كه علامت تجارتي فروشگاه شهروند است برروي كليه اشيا فروشگاه مزبورالصاق مي شود . علامت ممكن است برروي محصولات كارخانه نصب شود مانند : شربت سرفه )اكسپكتورانت) كه برروي محصول الصاق مي گردد. علات صنعتي نشانگر محصول معين و جنسآن ميباشد مانند محصولات بهداشتي (داروگر). همچنين ممكن است علامت صنعتي كارخانه ايمتعددباشد. شايان ذكر است كه علائم صنعتي محصولات موجب تشخيص تمييز كالاهاي مشابهاما با توليدمتفاوت ميگردد. مانند : (صابون نخل و زيتون) . درضمن موسسات خدماتي - تجارتي نيز براي ارائه بهتر خدمات به مشتريان و جذب مشتري علامت صنعتي انتخاب مينمايند. مثلا مي توان درمورد خدمات حمل و نقل كلمه (هما) و از خدمات قاليشويي كلمه )شربت اوغلي) را به عنوان علامت تجاري نام برد.   
علائم فردي جمعي ساده مركب يا صوتي و تصويري 
علائم فردي براي اشخاص معين حقيقي يا حقوقي استعمال مي شود. ومشخص كننده محصولات تجارتي متعلق به آنها مي باشد مانند (ارج) اما علائم جمعي برايتمييز محصولات معين يا اشخاص تهيه كننده از آنها استفاده مي شود مانند(سبلان) كهبراي تشخيص و تمييز (عسل) آن منطقه (به طور كلي و بدون توجه به شخص معين ) از محل ديگر مي باشد و يا قالي كرمان كه از علائم جمعي است. 
علامت ساده ممكن از ١ باچند كلمه يا حرف تشكيل شود مانند (١ و ١) و يا به صورت نقش و تصوير باشد مانندعلامت (سوسمار) بر روي مداد . 
در علامت مركب معمولا كلمه و نقش باهم به صورتتركيبي استفاده مي شوند . همچنين علامت ممكن است به صورت تصويري باشد مانند: منظرهطبيعي كوه (سبلان ) يا كوه (دماوند) براي تبليغ آب معدني و عكس دانشمندي همچون)پاستور) براي تبليغ دارو. 
علامت ممكن است به صورت صوتي و غير مادي معرفي گرددمانند آهنگ هاي موسيقي براي تبليغ كالا كه از راديو يا تلويزيون و گاهي هم به همراه شعر پخش ميشود. 
 

سوم - اسم تجارتي 

 
به موجب ماده ٥٧٦ ق.ت. ثبت اسم تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه ثبت آن الزامي شناخته شود . بدين ترتيب تاجر مي تواندبراي معرفي كالاي خود از اسم تجارتي استفاده كند . گاهي نام تجارتي كالا با اسمت جارتي يا علامت ساخت آن ادغام و به يك شكل شده و براي شناساندن خود محصول به كارمي رود به عنوان مثال محصول ( آدامس ) كه در آن نام تاجر به عنوان اسم تجارتي استفاده شده و در عين حال محصول را نيز معرفي مي كند و اين نوع علامت را در انگليسي و درفرانسه ناميده اند. به هر حال ممكن است اسم تجارتي غير از نام تاجر باشد مانندفروشگاه گل ياس . 
انتخاب اسم تجارتخانه نبايد به نحوي باشد كه مشتريان را درتشخيص كالا گمراه كند . همچنين اسم تجارتي ثبت شده به نام ديگري را نمي توان انتخابو استفاده كرد حتي اگر با نام خانوادگي استفاده كننده اخير يكسان باشد ( مستفاد ازمواد ٥٧٧ و ٥٧٨ ق.ت.) . اسم تجارتي قابل انتقال است و مدت اعتبار آن پس از ثبت ٥سال مي باشد . 
)مستفاد از مواد ٥٧٩ و٥٨٠ ق.ت( . 
ثبت اسم تجارتي مانند ثبت شركتها و دفاتر و علائم و اختراعات به صورت اعلامي است : به عبارت ديگر متقاضي ثبتبا تنظيم اظهارنامه و طي تشريفات مربوط به ثبت و آگهي ثبت علامت را به وسيله اداره ثبت اعلام مي نمايد تا بدين وسيله اشخاص ذينفع با اطلاع از موضوع عند اللزوم اعتراضبه ثبت اسم تجارتي مانع ثبت آن شده و حقوق خود را استيفا نمايند . 
ثبت تجارتي ها نبايد با ثبت اسم تجارتي اشتباه كرد زيرا ثبت نام تاجر با فوت يا حجر تغيير مييابد ولي اسم تجارتي با بقاي خود نشانگر ادامه كار موسسه يا تجارتخانه مي باشد . ماده ٥٨٢ ق.ت.مقرر ميدارد: (وزارت ادليه به موجب نظامنامه ترتيب اسم تجارتي و اعلانآن و اصول محاكمات در دعاوي مربوط به اسم تجارتي را معين خواهد كرد. دراين زمينهدراجراي مواد ٥٢٨ و ٥٨٥ ق.ت. طرح اصلاحي آيين نامه ثبت شركتها مصوب ١٣٤٠ با اصلاحاتبعدي در بند ٢ ماده اول خود اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي درتهران را مكلف نمودهكه نسبت به ثبت علائم تجارتي و اختراعات و نام تجارتي و اشكال و ترسيمات صنعتياقدام نمايد ولي تا كنون ايين نامه اجرايي ماده ٥٨٢ ق.ت. راجع به نحوه ثبت مرجع ثبت و حمايت قانوني از دارنده ويا تعقيب افراد سو استفاده كنند از نام تجارتي و بهتصويب نرسيده است . با اين ترتيب در حال حاضر ثبت اسم تجارتي بدون تصويب آيين نامهاجرايي ثبت و حمايت از اسم تجارتي امكان پذير نمي باشد و معمولا متقاضي اسم تجارتيرا به عنوان علامت تجارتي به ثبت مي رساند. 
شايان ذكر است به موجب ماده ٣ قانون سجل احوال مصوب ١٣٠٧ كسي حق ندارد نام خانوادگي شخص ديگري را به عنوان است تجارتييا عنوا تلگرافي خود قرار ميدهد. 
 

چهارم- نحوه تقاضا و ثبت علائم تجاري 

 
درحقوق ايران حق استعمال انحصاري علامت فقط به كسي متعلق دارد كه علامت را به ثبت رسانيده است(مستفاد ازماده ٢ ق.ث.ع.و.ا) ثبت علامت تجارتي اختياري است مگر درموارديكه قانون ثبت آن را الزامي دانسته باشد (مستفاد از تبصره ١ ماده ٢ ق.ث.ع.و.ا) بهمنظور جلوگيري از تقلب و تقليد و از نظر تسهيل نظارت در ساخت كالاهايي كه براي مصرف واستعمال مستقيم بر روي بدن انسان به كار ميرود ماده ١ آيين نامه نصب وثبت اجباري علائم صنعتي بر روي بعضي از اجناس دارويي و خوراكي و آرايشي مصوب سوم ارديبهشت ماه١٣٢٨مقرر مي دارد: تمام اجناس دارويي و طبي و مواد غذايي مشروحه در ماده ٥ اعم ازآنكه در داخل ايران و يادر خارج ساخته و وارد كشور شده و در بازار تحت اسم مشخصي بانصب برچسب به معرض فروش قرار مي گيرند بايد داراي علامت صنعتي يا تجارتي ثبت شدهبوده و در روي برچسب نكات زير تصريح گردد: 
اسم تجارتي و نشاني سازنده جنس باقيد كشور مبدا. 
- شماره ثبت علامت در ايران. 
- تقاضاي ثبت علامت بايد دراظهارنامه ثبت علامت بازرگاني در سه نسخه روي نمونه هاي چاپي از طرف متقاضي ياوكيلوي تهيه و تسليم گردد. اظهارنامه مذكور بايد دارادي تاريخ و امضا بوده و حاوي نكات زير باشد: 
- امضا كننده اظهارنامه صاحب علامت. 
- اقامتگاه قانوني (شخص حقيقي يا حقوقي( 
-رشته تجارت يا نوع صنعت. 
- اسم و اقامتگاه اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ و اخطار را دارند. 
- كالا و طبقات علامت بر طبق آيين نامه (ق.ث.ع.و.ا( 
- شرح و توصيف علامت. 
-طرز مخصوص استعمال علامت مانند اينكه قيد شود به وسائل مختلف به هرشكل واندازه و نوع چاپ 
 به موجب ماده ٥قانون ثبت علائم و اختراعات زيرممنوع است
 

 

فروش برند،خريد برند،فروش علامت،خريد علامت،برند فروشي،خريد علامت تجاري،علامت تجاري فروشي،فروش علامت تجاري،فروش برند تجاري،خريد برند تجاري،برند تجاري فروشي،ثبت برند تجاري،مدارك لازم جهت ثبت،ثبت علائم تجاري،ثبت علامت تجاري،هزينه ثبت،اداره ثبت علائم تجاري،هزينه ثبت،طبقه بندي،خريد نام تجاري،فروش نام تجاري،ثبت برند تجاري،ثبت برند،ثبت علائم،ثبت نشان تجاري،مالکيت صنعتي،نام تجاري فروشي،خريد و فروش،نقل و انتقال،اضافه کالا،اضافه طبقه،مدارك لازم جهت ثبت برند،تمديد،مدارك لازم جهت ثبت علامت تجاري،ثبت طرح صنعتي،مدارك لازم جهت ثبت طرح صنعتي،اختراع،ثبت اختراع،طرح شبنم،ثبت طرح شبنم،مدارك لازم جهت ثبت طرح شبنم،كالاهاي مشمول طرح شبنم،كارت بازرگاني،ثبت كارت بازرگاني،مدارك لازم جهت ثبت كارت بازرگاني

 

فرم اظهارنامه،09123707174،شرکت با مسئولیت محدود،ثبت علامت تجاری،ثبت نام تجاری،فرم اظهار نامه،ثبت برند تجاری،ثبت برند،اداره ثبت علائم تجاری،ثبت علائم تجاری،قانون چک،شرکت با مسولیت محدود،فروش برند،فرم اظهارنامه حقوقی،ثبت سفارش،ثبت برند در ایران،ثبت اسم تجاری،مراحل ثبت برند تجاری،مراحل ثبت نام تجاری،مراحل واردات خودرو،علامت تجاری،شرکت بامسئولیت محدود،فرم اضهارنامه،ثبت آرم تجاری،خرید برند تجاری،سازمان ثبت علائم تجاری،اعتبارات اسنادی،www.iranbc.ir،اداره ثبت علامت تجاری،اظهارنامه ثبت علامت،برندهای فروشی،تاریخچه گمرک،ثبت نام تجاري،خرید و فروش برند،ثبت برند و نام تجاری،فروش برند تجاری،طبقات علائم تجاری،مراحل ثبت برند،خرید برند،برند تجاری

ثبت علائم تجاری،ثبت علامت تجاری،ثبت برند تجاری،ثبت نام تجاری،ثبت لوگو