شنبه 25 فروردين 1403      03:01
 
 
ثبت برند تجاری

نكاتي چند در خصوص علامت تجارتي

 نكاتي چند در خصوص علامت تجاری

علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است اعم از نقش تصوير رقم 
حرف عبارت مهر لفاف و غير آن كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي تجاري يا فلاحتياختيار شود


1- داشتن علامت تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه دولت آن راالزامي قرار دهد
 
2- حق استعمال انحصاري علامت تجارتي فقط براي كسي محسوب ميشود كه علامت خود را به ثبت برساند


3- علامت تجارت قابل نقل و انتقال است وبايد وفق مقررات قانون ثبت علايم و اختراعات ايران به ثبت برسد
 . 

4- اجازه استفاده از علامت ثبت شده به ديگران در ايران بايد به ثبت برسد


5- براي علامتگواهي ثبت علامت صادر خواهد شد


6- مدت اعتبار ثبت علامت براي هر بار ١٠ سالاست


7- براي ثبت چند علامت بايد به تعداد آنها اظهارنامه جداگانه داده شود


تغييرات مربوط به نشاني رسميت نخواهد داشت مگر اينكه به ثبت رسيده باشد
.