کارشناس رسمی،کارشناس دادگستری،کارشناس امورگمرکی،کارشناس امور گمرکی،کارشناس رسمی دادگستری،کارشناس رسمی دادگستری گمرکی،کارشناس رسمی گمرکی،کارشناس رسمی امورگمرکی،کارشناس دادگستری گمرک،کارشناس دادگستری بازرگانی، تعرفه کارشناس رسمی، حق الزحمه کارشناسی، هزینه کارشناس رسمی، انتخاب کارشناس رسمی شورای عالی کارشناسان رسمی
پنجشنبه 28 تير 1403      19:04
 
 
Text/HTML


 

آمار بازدید
کارشناس رسمی دادگستری
کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس رسمی ، کارشناس گمرکی ، کارشناس بازرگانی، کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناس رسمی امورگمرکی، کارشناس دادگستری گمرک

شورای عالی کارشناسان رسمی
 

مهدی شکوهی کارشناس رسمی دادگستری امور گمرکی 09123707174
 
بر‌ اساس‌ ماده‌ 61 دستور‌العمل‌ تشکیلات،‌ وظایف‌ و‌ انتخابات‌ شوراهای‌ عالی‌ و‌ مراکز‌ استانی‌ وکلا‌ و‌ کارشناسان‌ رسمی‌ دادگستری، شورای‌ عالی‌ کارشناسان‌ رسمی‌ مرکز‌ به‌ منظور‌ برنامه‌ریزی‌، ایجاد‌ هماهنگی و‌ وحدت‌ رویه‌ میان‌ مراکز‌ استانی با ترکیب‌ ذیل‌ تشکیل‌ می‌گردد:
 
الف ـ 12 نفر‌ به‌ انتخاب‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ و‌ بازرسین‌ مراکز‌ استانی‌ مربوطه‌ که‌ از‌ این‌ میان‌ ده‌ نفر‌ به‌ عنوان‌ عضو‌ اصلی‌ و‌ دو‌ نفر‌ به‌ عنوان‌ بازرس‌ انتخاب‌ می گردند؛
 
ب ـ 3 نفر‌ به‌ انتخاب‌ رئیس‌ مرکز؛
 
پ ـ معاونت‌ کارشناسان‌ رسمی‌ در‌ مرکز‌ به‌ عنوان‌ عضو‌ اصلی‌ و‌ دبیر؛
 
چشم انداز و اهداف شورای عالی کارشناسان رسمی
چشم انداز (vision):
 
ـ دستیابی به نظام چابک و کارامد در ارائه خدمات تخصصی برای محاکم قضایی و ذینفعان عام و خاص در زمان مشخص
 
با دقت و کیفیت لازم
 
ـ تعیین ضوابط و سیاستگذاری های مناسب برای انتخاب، آموزش و نظارت بر امر کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیری بر
 
حسن اجرای آن‌ مطابق آیین نامه شورای عالی کارشناسان
 
اهداف (Goals):
 
اهداف‌‌ بلند‌مدت
 
ـ صیانت‌ از‌ حقوق‌ کارشناسان‌ مرکز‌
 
ـ ارتقای‌ کیفی‌‌ عملکرد‌ کارشناسان‌ با‌ آموزش‌ و‌ پالایش‌ مستمر
 
ـ عدالت‌ در‌ ارجاع‌ کار‌ کارشناسی
 
ـ تدوین‌ نظام‌نامه‌ها‌ و‌ شرح‌ وظایف‌ کمیسیون های‌ تخصصی‌
 
ـ مشارکت‌ و‌ حضور‌ فعال‌ در‌ تدوین‌ دستورالعمل ها‌ و‌ آیین‌نامه‌های‌ در‌ حال‌ تدوین‌ مرکز
 
ـ ایجاد‌ ساز و‌ کار‌ بین‌ مرکز‌ کارشناسان‌ و‌ مراکز‌ بین‌المللی‌ و‌ خدمات‌ متقابل‌ کارشناسی
 
ـ استفاده‌ حداکثری‌ از‌ توانمندی های کارشناسان‌ استان ها‌
 
ـ حمایت‌ از‌ طرح های‌ پژوهشی‌ و‌ کاربردی‌ برای‌ کارشناسان‌
 
ـ مشارکت‌ در‌ جلسات‌ و‌ همایش‌های‌ علمی‌ و‌ فنی‌ با‌ حضور‌ اعضای‌ هیات‌ مدیره‌ استان ها
 
اهداف کوتاه مدت
 
ـ تدوین دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم گزارش کارشناسی
 
ـ بررسی صلاحیت های کارشناسی
 
ـ تعامل مرکز با ارگان ها و سازمان های مختلف داخلی و بین المللی جهت ارائه خدمات کارشناسی
 
ـ پیگیری اجرای اصلاحیه دستورالعمل ساختار، وظایف و ماموریت های شورای عالی و مراکز کارشناسان رسمی
 
دادگستری استان ها
 
ـ آسیب شناسی و بررسی فرصت ها و تهدیدهای وضع موجود
 
ـ تدوین و تصویب مرامنامه شئون و رفتار حرفه ای کارشناسی
 
ـ پیگیری تفکیک از مبدا حق الزحمه های کارشناسی به حسابهای مرکز و کانون
 
ـ احصاء شاخص های کارشناس برتر
 
ـ ایجاد نظام انتقادات و پیشنهادات
 
ـ ایجاد بستر مجازی دسترسی آزادانه اطلاعات لازم کارشناسی و کارشناسی الکترونیک
 
ـ نظام ارجاع جامع کارشناسی با لحاظ همه شرایط لازم
 
ـ پیگیری ایجاد نظام جامع کارشناسی کشور با همکاری دستگاه های ذیربط
 
ـ پیگیری تسهیلات لازم رفاهی، فرهنگی، هنری و ورزشی برای کارشناسان
 
ماموریت ها
شورای عالی‌ کارشناسان‌ مرکز‌ مأموریت‌های‌ اصلی‌ خود‌ را‌ ذیل‌ مرکز‌ وکلا‌،کارشناسان‌ رسمی‌ و‌ مشاوران‌ امور‌ خانواده‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ دنبال‌ می کند:
 
ـ تدوین ساز و کار پیشنهادی لازم جهت اعمال حمایت‌های حقوقی لازم از مردم
 
ـ تسهیل دستیابی مردم به خدمات کارشناسی در امر قضاوت
 
ـ تلاش در جهت حفظ حقوق عامه
 
ـ مساعدت به مرکز در تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیری بر حسن اجرای آن‌ها
 
ـ کمک به بسط و گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه
 
ـ گسترش عدالت از طریق بسط دادن نظام معاضدت کارشناسی
 
ـ کمک به جذب کارشناسان متعهد و متخصص به منظور ابرام آراء متقن و مستدل قضایی
 
ـ بررسی نیازهای کارشناسی استانی و تلاش در جهت رفع آن ها توسط مرکز
 
وظایف
شورای عالی کارشناسان رسمی مرکز انجام وظایف زیر را بر عهده دارد:
 
ـ سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در خصوص آزمون‌های سالیانه مرکز و نظارت برحسن برگزاری آزمون پس از اخذ مجوزهای لازم از رئیس مرکز و هیأت نظارت مرکز
 
ـ ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف مراکز استانی
 
ـ ایجاد وحدت رویه در امور مربوط به کارشناسی رسمی
 
ـ نمایندگی مراکز استانی در حمایت از کلیه امور صنفی مربوط به کارشناسی رسمی حسب مورد در سطح ملی
 
ـ تدوین، تنقیح و اصلاح سیاست‌ها، خط‌ مشی‌ها، برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت مرکز در حوزه کارشناسان رسمی
 
ـ سیاستگذاری در جهت ارتقای سطح علمی کارآموزان و کارشناسان
 
ـ تدوین و تصویب مرامنامه شئون و رفتار حرفه‌ای کارشناسی رسمی
 
ـ سیاست گذاری و ارائه برنامه های کلان در جهت حمایت از حقوق صنفی کارشناسان
 
ـ ارائه پیشنهاد در خصوص تشکیل و شرح وظایف کمیسیون‌های جدید و یا تلفیق کمیسیون‌ها در مرکز و مراکز استانی مربوطه
 
ـ دریافت نظرات و انتقادات نسبت به مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در حوزه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط
 
ـ ارائه سرفصل‌ها و اولویت‌های پژوهشی حوزه‌های ذی‌ربط
 
ـ تدوین و تصویب نمونه قراردادهای کارشناسی
 
ـ ارائه پیشنهاد در خصوص افزایش یا کاهش تعداد رشته‌ها و گروه‌های کارشناسی رسمی
 
ـ ارائه پیشنهاد تنسیق و به روزرسانی فهرست صلاحیت‌ها در رشته‌های کارشناسی رسمی
 
ـ نمایندگی مرکز در جلسات و همایش‌های ملی مربوط به کارشناسی رسمی دادگستری و پیشنهاد معرفی نماینده جهت شرکت در مجامع منطقهای و بین المللی مربوطه
 
ـ رسیدگی به اختلافات بین مراکز استانی
سامانه کارشناسان قوه قضاییه
 
لیست کارشناسان رسمی دادگستری
 
سامانه کارشناسان رسمی دادگستری
 
نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری
 
جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری
 
سامانه کارشناس رسمی دادگستری
 
تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری
 
کارشناس رسمی،کارشناس دادگستری،کارشناس امورگمرکی،کارشناس امور گمرکی،کارشناس رسمی دادگستری،کارشناس رسمی دادگستری گمرکی،کارشناس رسمی گمرکی،کارشناس رسمی امورگمرکی،کارشناس دادگستری گمرک،کارشناس دادگستری بازرگانی، تعرفه کارشناس رسمی، حق الزحمه کارشناسی، هزینه کارشناس رسمی، انتخاب کارشناس رسمی
کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس رسمی ، کارشناس گمرکی ، کارشناس بازرگانی، کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناس رسمی امورگمرکی، کارشناس دادگستری گمرک